You're in all Blogs Section

Kárná žaloba

kárná žaloba 1.list kárná žaloba 2.list kárná žaloba 3.list kárná žaloba 4.list kárná žaloba 5.list kárná žaloba 6.list

Posted in Nezařazené

Dotazy na kandidáty do vrcholových orgánů České advokátní komory

Otázky pro kandidáty do představenstva ČAK, kontrolní rady, případně kárné komise:

ADRESÁTI:

Mgr. Kamil Blažek , Mgr. Štěpán Holub,  JUDr. Vladimír JirousekJUDr. Daniela KovářováJUDr. Martin Maisner, Ph.D., Mgr. Tomáš Matějovský, JUDr. Radim MiketaJUDr. Antonín MokrýJUDr. Petr MrázekMgr. Robert Němec, LL.M.JUDr. Monika Novotná, JUDr. Petr PoledníkJUDr. Tomáš SokolJUDr. František Smejkal, JUDr. Petr Toman LL.M., JUDr. Lenka Vidovičová LL.M. , JUDr. Jiří VšetečkaJUDr. Michal Žižlavský 

 

Vážení kandidáti „společné kandidátky“,

ve smyslu naší debaty, která proběhla v paláci Dunaj dne 26. 6. 2017 a kde jste mi přislíbili písemné odpovědi na moje četné dotazy, dovoluji si nyní obrátit se na každého z vás s žádostí o zodpovězení následujících otázek.

Prosím, vezměte na vědomí, že budu považovat za velmi užitečné, když se s vašimi odpověďmi budou moci seznámit i ostatní advokáti, případně veřejnost.

 • K OBECNÉMU VYMEZENÍ ADVOKACIE A KOMORY

Nikde, v žádném zákonu ani vnitrostavovském předpisu, včetně organizačního řádu, není vymezen ú č e l advokátní komory. Jediný „popis práce“ ČAKu se nachází na záhlaví webových stránek ČAKu , kde je uvedeno, že „Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Jiný účel ČAKu nikde vymezen není.

DOTAZY:

 1. hodláte nějak zakotvit účel České advokátní komory? Jestliže ano, jak?
 2. současný předseda ČAKu Martin Vychopeň opakovaně uvedl, že ČAK není organizace, která by měla sloužit k ochraně advokátů. Řekl, že je zastáncem německého modelu (viz jeho proslov k 25. výročí nezávislé advokacie), kdy advokátní komora je správním orgánem a že pokud advokáti chtějí mít organizaci, která bude obhajovat jejich zájmy, nechť si ji založí. Souhlasíte s tímto názorem dosavadního předsedy ČAK nebo máte jiný názor – jaký?
 3. Při diskusi padl názor, že ČAK nepořádá žádné společenské akce pro své členy. S tímto souhlasím. Advokacie je velmi osamělé řemeslo a profesní diskuse je nutná. Tento nedostatek je ale dán tím, že nikde se o ČAK nehovoří jako o SPOLKU v tom dobrém slova smyslu. Jste připraveni/ochotni prosazovat činnost ČAKu jako spolkové organizace, byť sdružující na profesní bázi? Jste tuto spolkovou činnost a spolkový účel připraveni prosadit i do na příklad zákona o advokacii nebo alespoň do vnitrostavovských předpisů, na příklad organizačního řádu?

 

 • KE ZPŮSOBU VOLBY DO ORGÁNŮ KOMORY:

V současné době jsou dva způsoby, jak kandidovat do orgánů ČAK. Jednak to je „doporučená kandidátka“ dosavadního představenstva ČAK, jednak to je možnost nezávislých kandidátů.

DOTAZY:

 1. Jakým způsobem je ustanovována „doporučená kandidátka“ – tedy ta Vaše? Většina z kandidátů, kteří se na debatě představili, uvedli, že „byli osloveni“. Pomlčeli o tom, kým. Dotaz směřuje zejména na současné členy představenstva, místopředsedu ČAKu JUDr. Mokrého a JUDr. Němce: probíhá v samotném představenstvu nějaká debata o tom, koho „oslovit“? Na základě čeho? kdo a jakým způsobem rozhoduje o tom, kdo bude a nebude „osloven“?
 2. v současné době je pro samostatné kandidáty zapotřebí, aby získali 50 podpisů od ostatních členů ČAK – advokátů, a to ve formě ověřeného podpisu. Tento způsob „ověřování“ advokáta považuji nejen za nedůstojný, ale naprosto zastaralý. V době, kdy ČAK se svými členy (a vice versa) komunikuje datovými schránkami s jasnou identifikací příjemce a odesílatele, je úředně ověřený podpis naprostým anachronismem. Jste připraveni ke změně v tomto způsobu podávání návrhu na kandidáty do orgánů ČAK?, tedy prostřednictvím datových schránek?
 3. Volba do všech orgánů ČAK je anonymní. To se však částečně netýká „nezávislých“ kandidátů, protože jejich původní podporovatelé se musí identifikovat, tedy, musí se veřejně postavit za postoje svých kandidátů. Bohužel jsem zaznamenala, že mnozí řadoví advokáti se bojí takto projevit, protože se obávají, že podporou „kontroverzního“ kandidáta by mohli mít sami s ČAKem nepříjemnosti. Jste připraveni navrhnout změnu systému navrhování „nezávislých“ kandidátů na příklad i tak, že by podpora nebyla potřeba a mohl by kandidovat každý, kdo se přihlásí?
 4. Kandidatura do jakéhokoliv orgánu ČAK se uzavírá drahnou dobu před sněmem – letos to bylo prakticky 5 měsíců. Kandidatura na úřad prezidenta ČR se uzavírá 66 dnů před uskutečněním volby. Tento nepoměr mi přijde absurdní. Jaký je váš názor na tuto lhůtu? Uvažujete o jeho případné změně?
 5. Co je důvodem nevyváženého poměru mužů a žen ve vaší společné kandidátce? (z celkového počtu 18 kandidátů 3 ženy). Kolik žen „bylo osloveno“ a kolik odmítlo?
 6. Jste ochotni sdělit – což je otázka především na současné členy představenstva – kolik dalších „nezávislých“ kandidátů do orgánů ČAK letos kandiduje? Dle zápisu zasedání představenstva ČAKu z května 2017 totiž vyplývá, že informace o nich jste se rozhodli diskutovat „per rollam“, takže není známo, kdo a kam z dalších advokátů kandiduje. Dle neoficiálních zdrojů je pouze jediný „nezávislý“ kandidát do představenstva. Považujete přesto volby za takovéto situace ze demokratické? Nesvědčí tato ne/účast dalších nezávislých kandidátů o odtržení „členské základny“ od současného vedení ČAKu, a to i odtržení od vás coby budoucího vedení ČAKu? Považujete za vhodné, aby se tato situace změnila a jak k tomu chcete případně přispět?
 • OBECNĚ K POMĚRŮM V ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMOŘE

DOTAZY: 

 1. Současný předseda ČAKu, JUDr. Martin Vychopeň ve své odpovědi veřejné ochránkyni práv na dotaz, proč je málo žen v orgánech ČAKu odpověděl, že ženy nemají zájem do orgánů komory kandidovat, pravděpodobně z toho důvodu, že funkce v ČAKu jsou neplacené. Ztotožňujete se s tímto názorem? Co si myslíte, že je důvodem nízkého zastoupení žen v orgánech ČAKu (10 – 23%), když žen – advokátek je 48%?
 2. Kovářová ve svém článku na České justici tvrdí, že ženy nejsou ČAKem diskriminovány. Diskriminace je však dle genderových studií charakterizována jako „neodůvodněný rozdíl ve výsledku“; JUDr. Kovářová tedy popírá vědeckou charakteristiku diskriminace. V ČAK je „diskriminace ve výsledku“ zřejmá na první pohled, přičemž skutečně je nutno souhlasit s názorem, který v diskusi padl, že neexistuje žádný rozdíl mezi advokáty a advokátkami – ve vzdělání, společenském postavení etc. etc. etc., rozdíl je pouze ve výsledku. Diskriminace na straně jedné a „záhadné“ nerovnosti na straně druhé jsou přitom viditelným projevem nerovných a skrytě diskriminačních nebo skrytě protěžujících poměrů v ČAKu. Totéž, co o ženách, ale v opačném gardu, platí o „déle sloužících“ advokátech. Zejména v odvolacím kárném senátu je tato disproporce evidentní, neboť 90% jejích současných členů jsou advokáty z před r. 1989. I když i já jsem zastáncem kontinuity volených orgánů ČAKu – a zejména jejich práce – domnívám se, že tyto disproporce, totiž genderová a věková disproporce zabraňuje tomu, aby se zejména mladší členové ČAKu skutečně cítili být reprezentováni a tím klesá i jejich ochota ke spolupráci s ČAKem. Jaký je váš názor na tuto problematiku a hodláte na konci svého volebního období sami realizovat taková „doporučení“, aby byly tyto nerovnováhy vyrovnány?
 3. Proslýchá se, že v poslední době bylo přijato do zaměstnaneckého poměru ČAKu přijato několik nových zaměstnanců. Údajně se tak děje na základě většího či menšího nátlaku různých skupin kandidátů do organizačních struktur ČAK. Víte něco o tomto údajném jevu? Kolik nových zaměstnanců bylo přijato v roce 2017?
 4. Počítáte s tím, že tajemníkem ČAKu bude po zvolení „společné kandidátky“ JUDr. Ladislav Krym?
 5. Počítáte s nějakými změnami v managementu advokátní komory – na příklad vyhlášení výběrového řízení na manažera/výkonného ředitele ČAKu? Domníváte se, že tajemníkem ČAKu musí být nutně advokát?
 6. Při diskusi v paláci Dunaj padla i otázka členských příspěvků. Kandidující předseda JUDr. Jirousek uvedl, že je možno očekávat zvýšení členských příspěvků. Uvažujete o diferenciaci členských příspěvků na příklad tím způsobem, že by se platil nějaký „paušální“ členský příspěvek a k tomu dle skutečných příjmů advokáta?
 7. Upozorňuji na velmi obtížnou situaci mladých advokátek. Domnívám se, že je v zájmu celé společnosti, aby advokátní komora vycházela vstříc svým členkám, které se starají o malé dítě, tedy jsou na rodičovské „dovolené“. V současné době je možno přerušit výkon advokacie pouze na kalendářní pololetí. Jste schopni/ochotni prosazovat přerušení výkonu advokacie po jednotlivých měsících, případně na půl roku, ale počínaje kterýmkoliv měsícem v roce? (Mladým matkám – advokátkám – by to dost pomohlo…)
 8. Jste připraveni/ochotni jednat o snížení advokátních poplatků advokátkám (tedy i advokátům, pokud by byli na rodičovské „dovolené“) matkám – advokátkám, které si zpravidla nechávají v průběhu své „dovolené“ jen pár klientů na částečný úvazek, ale musí platit pojištění a příspěvky ve stejné výši jako na příklad členové mezinárodních advokátních kanceláří?
 9. Totéž se týká advokátů – důchodců, kteří vykonávají advokacii pouze na částečný úvazek.
 10. Ztotožňujete se s názorem kandidáta na předsedu JUDr. Jirouskem, který v debatě v paláci Dunaj prohlásil, že „kdo nemá na placení členských příspěvků České advokátní komoře, ať se jde živit něčím jiným“? Tento názor dle mého přesvědčení utvrzuje veřejnost v naprosto nepravdivém přesvědčení, že co advokát, to boháč. Jistěže naprostá většina advokátů má příjmy, které jsou nad průměrem mzdy v ČR, ale stejně tak naprostá většina advokátů naprosto není bohatá. Jste připraven/a bojovat proti stereotypu „co advokát – to boháč“?
 11. Jste ochotni se zabývat návrhem, který padl v diskusi z pléna, totiž vyjednání hromadných slev pro advokáty na př. na telekomunikační služby, připojení na internet apod.?
 12. jakým způsobem hodláte nadále komunikovat se svými členy? I já sama jsem se v průběhu let několikrát obrátila na představenstvo ČAK na příklad s dotazem, zda nějaké ustanovení smlouvy o právní pomoci je v souladu s vnitrostavovskými předpisy, zda je vhodné použít takové či onaké znění plné moci, případně jsem se dožadovala systémové rady v nějakém případu – na příklad vztah s klientem, problémy se soudy… NIKDY JSEM SE NEDOČKALA KONKRÉTNÍ ODPOVĚDI! Jsem přesvědčena, že ČAK má dbát o kvalitní výkon advokacie i pozitivními přístupy, nikoliv jen kárnými rozhodnutími. Jste připraveni k vytvoření tělesa, které by zodpovídalo členům obdobné dotazy?

 KE KONCIPIENTSKÝM ZKOUŠKÁM:

 DOTAZY:

 1. Hodláte i nadále trvat na tom, že se musí písemné zkoušky psát RUČNĚ, údajně z důvodu, aby se zabránilo opisování? Nebo jste k o n e č n ě ochotni zakoupit notebooky, které by sloužily pouze k psaní písemných zkoušek?
 2. Hodláte i nadále provozovat zkoušky tak, že je nutno se dostavit na zkoušky s lodním kufrem literatury, anebo poskytnete přístup na ASPI, případně jiný systém zákonů a judikatury, která se běžně používá v každodenní práci advokáta a její neexistence tedy simuluje neexistují podmínky skutečné práce?
 3. Jaký je váš názor na to, že zkoušek, alespoň ústních, by se měl účastnit advokát, u kterého je koncipient zaměstnán a který by jej měl školit?

 KE KOMUNIKACI PREZENTACI ADVOKÁTŮ

 DOTAZY:

 1. V rámci diskuse padlo několik návrhů, jak komunikovat, padla dokonce taková odvážná myšlenka jako zřídit ČAKu Facebookovou stránku. Současnému vedení bohužel uniklo, že v současné době jsou na FB aktivní tyto skupiny, jejichž činnost se ČAKu přímo dotýká. Jsou to:

uzavřená skupina „advokátní koncipienti“ (7860 členů)

uzavřená skupina „začínající advokáti“  (562 členů)

otevřená skupina „nespokojení advokáti“ (84 členů)

uzavřená skupina „advokátní zkoušky“ (2688 členů)

Pouze pro informaci dodávám, že pokud by se ČAK obtěžoval proniknutím do uzavřených skupin, zjistil by, že se o ČAKu v nich hovoří víc než jen nelichotivě!

To, že ČAK nemá dosud vlastní FB ani Twitterovou stránku, považuji za naprosté selhání práce tzv. tiskové mluvčí a kohokoliv dalšího, kdo má mediální obraz a informování členů i veřejnosti na starosti. Hodláte nadále pokračovat v současném trendu současné mluvčí ČAKu, který je neměnný tuším od roku 2005 nebo jste připraveni k inovacím, včetně zřízení FB a Twitterového účtu? Osobně se též přimlouvám za LinkedIn, což je sociální síť profesionálů…

 1. Proč není dávno na webových stránkách ČAKu vnitřní komunikační fórum „advokát“, kde by se mohli – na příklad – navzájem varovat před notoricky neplatícími klienty? Jste připraveni takovéto vnitřní komunikační fórum zavést?
 2. Jakým způsobem hodláte změnit webové stránky ČAKu, které jsou sice velmi rozsáhlé, ale naprosto chaotické? Na příklad nelze zjistit aktuální stav platných vnitrostavovských předpisů…

 

 • KE KÁRNÉMU ŘÍZENÍ

DOTAZY:

 1. Pokud je na advokáta podána stížnost, jediné, co Kontrolní komise udělá je, že tuto stížnost přepošle advokátovi, aby „se vyjádřil“. Platí tedy presumpce viny. Toto platí i pro evidentně psychopatické či notorické stěžovatele, u nichž je zřejmé, že se jedná o evidentní zneužití práva na stížnost. Totéž platí v četných případech, kdy si stěžovatelé stěžují na téhož advokáta v téže stejné věci a advokát se musí znovu k téže věci vyjadřovat. Zabýváte se možností alespoň minimální ochrany členů ČAK před takovýmito útoky?
 2. Neexistence ochrany advokátů před notorickými stěžovateli se projevuje i odmítnutím spolupráce ČAKu s OČTŘ. V kauze notorického stěžovatele Bohuslava Veselého, který na mne podal dvě neoprávněné stížnosti, přičemž ze spisu bylo zřejmé, že si před tím neoprávněně stěžoval minimálně na dva další advokáty, jsem podala na něj trestní oznámení pro křivé obvinění. Kontrolní rada odmítla stížnosti B. Veselého vydat Policii ČR s odůvodněním, že PČR „není účastníkem řízení o stížnosti“. Následkem toho lze předpokládat, že tento notorický stěžovatel dále ničí desítky advokátů, kteří mu jsou ustanovování ex offo. Jste připraveni/ochotni změnit přístup kontrolní rady k takovýmto případům, jste ochotni spolupracovat s PČR a ochránit své členy před soustavnou šikanou?
 3. Zaznamenala jsem, že Kontrolní komise není ani schopna zjistit, když si na stejnou věc stěžuje více stěžovatelů nebo se jedná o opakovanou stížnost a je schopna stížnost stejného obsahu vést pod několika čísly. Stejně tak „překlopení“ stížnosti do kárné žaloby znamená další přečíslování „případu“, což způsobí další chaos. Jste připraveni ke změnám organizačního řádu projednávání stížností, eventuálního vedení kárných žalob?
 4. do dnešního dne neexistuje nic, co by byť jen vzdáleně připomínalo rozvrh jednak senátů kontrolní rady, jednak kárných senátů. Zejména ohledně kárných senátů to vidím jako problém, protože per analogiam je kárné řízení řízením trestním a zákonný soudce je jeho nutnou podmínkou pro zachování práva na spravedlivý proces, které je nutno dodržet i v rámci kárného řízení. Pomocí „kouřových signálů“ bylo možno vypozorovat, že pražští advokáti (pokud mi je známo) jsou předvoláváni do Brna, údajně z důvodu, aby „se co nejméně znali“. Pominu to, že v naší zemi, kde je k nejbližším hranicím odkudkoliv nejvíce 200km, je při práci advokáta tento požadavek absurdní. Jeho neurčitost a nezakotvenost (pokud bylo v tomto směru vydáno nějaké usnesení jakéhokoliv orgánu ČAKu, tak je nedohledatelné a bylo „ztraceno v překladu“) způsobuje na příklad takové absurdity, že předseda „mého“ kárného senátu má svou kancelář cca 800m od místa, kde mám já posledních 20 let svou pobočku… Jste připraveni ustavit a zveřejnit (alespoň pro advokáty) složení kárných senátů a způsob práce senátů kontrolní rady? Upozorňuji, že ke jménům kárných žalobců se již nelze dostat vůbec, stejně jako není znám fakt, na jakém základě jsou ustanovováni.
 5. Jste schopni zjistit a zveřejnit, na základě jakých kritérií jsou vybírání advokáti pro zastupování ČAK ve správních žalobách, které její členové vedou proti ČAK v rámci kárných žalob?
 6. Jste ochotni zveřejnit záznamy z minulých let a nadále zveřejňovat, kolik proběhlo správních žalob členů ČAKu na jejich domovskou organizaci a s jakým výsledkem, kolik správních žalob je nyní v běhu?
 • EX OFFO A „VINKLAŘINA“

 DOTAZY:

 1. „Shození“ ústavních povinností státu na bedra ČAKu a jednotlivých advokátů tak, aby byl zabezpečen alespoň minimální právní servis považuji nejen za protiústavní, ale zejména za ostudné. Z nástinu vašeho programu je zřejmé, že se touto situací zabýváte, avšak stále jste toho názoru, že by tuto bezplatnou pomoc měli poskytovat advokáti. Neuvažovali jste o prosazování analogie ke slovenskému zákonu Zákon č. 327/2005 Z. z., Zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi?
 2. Ve svém programu uvádíte, že jste za rozšíření tzv. advokátního procesu, tedy povinného zastoupení advokátem. Uvádíte i povinné zastoupení ve věcech opatrovnických. V tomto názoru s vámi naprosto souhlasím, ovšem jsem přesvědčena, že to mají být děti, které nutně mají být zastoupeny při rozvodu svých rodičů či úpravě jejich poměrů advokátem. Takovéto povinné zastoupení však vyžaduje velice rozsáhlou legislativní změnu – totiž zákona o zvláštním řízení soudním, o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže, nového občanského zákoníku, nehledě na zákon o advokacii… Takováto rozsáhlá novela se neobejde bez dlouhodobě připravovaných legislativních prací. Jste připraveni iniciovat takovouto změnu, případně vytvořit samostatnou komisi ČAK pro přípravu takovéhoto velkého legislativního návrhu? Per analogiam bychom se mohli věnovat i dalším vámi zmíněným oblastem, kde by advokátní proces byl na místě a které zmiňujete, avšak k těmto se nemohu vyjádřit, protože se danými problematikami nezabývám. Pouze podporuji vaši snahu ustanovit advokátní přímus ve věcech týkajících se nemovitostí. při této příležitosti si kandidátům dovoluji připomenout, že když jsem se pokusila tuším v roce 2004 nabízet malým realitním kancelářím svoje služby, a to právě proto, že mi následkem jejich „činnosti“ chodily naprosto zoufalé případy, tak mne za tuto „nedovolenou reklamu“ komora kárně odstíhala. Doufám, že váš nynější program znamená obrat, který má na zřeteli především ochranu kupujících i prodávajících před realitními kancelářemi, u některých z nichž je právní úroveň stále naprosto zoufalá.
 3. Ohledně „vinklařiny“ tedy nedovoleného poskytování právních služeb si dovoluji upozornit na novou „únikovou cestu“, kdy jsou zakládány zcela účelově odbory, které ovšem nevyvíjejí žádnou další činnost kromě zastupování svých členů. Tento postup je posvěcen judikaturou Nejvyššího soudu (!!!) Jste připraveni vést s NS jednání o této věci?
 • REKLAMA

Za posledních deset let došlo k zásadnímu uvolnění reklamy u advokátů, takže vedle Bílé labutě se vznáší nad Prahou i Havel & Holásek 🙂 Budiž jim přáno. Uvolnění reklamy se však netýká adresné reklamy.  Což znamená, že letáky (na příklad) je možno zaplavit Prahu, porůznu je možno vidět (pro mne stále dosti legrační) billboardy advokátních kanceláří. Avšak nemůžete nabídnout právní služby těm, kteří je opravdu potřebují (Dám příklad: nedávno jsem zastupovala poškozenou v závažné dopravní nehodě. Poškozených bylo více, a to s následkem smrti osob blízkých. Poškození neměli vůbec ponětí o svých právech na náhradu škody. Uvažovala jsem, zda jim mám nabídnout právní pomoc. S ohledem na to, jakým šikanózním způsobem mne ČAK pronásleduje za věci, které jsou jinak běžnou praxí advokáta, jsem si to netroufla – ke škodě poškozeného. Ptám se, jestli to je normální…) Ve „specializaci“, která je uváděna na stránkách České advokátní komory (prosím, odstraňte ten @ v grafické podobě, ať se mohou e-mailové adresy přímo kopírovat!) jenom omezené množství specializací, které vůbec nejsou schopny popsat skutečnou specializaci advokáta. Přitom stále častěji a častěji se setkávám s případy kdy lidé i několikrát mění advokáta, protože prostě nemohou najít někoho, kdo se konkrétně specializuje na jejich specifický problém. Takovéto změny advokátů a nemožnost najít si odborníka (stále se ještě nejvíc chodí k advokátům podle toho, kdo koho zná, nikoliv dle odbornosti!!!) jsou ku škodě jak klientům, tak právnímu prostředí.

DOTAZ:

Jste připraveni zrušit tento zákaz „reklamy“ , který ve skutečnosti škodí těm, kteří hledají právní pomoc? Podle mého názoru by konkurence mezi advokáty měla být regulována morálními principy a samozřejmě zákazem nekalosoutěžního jednání, avšak nikoliv zákazem „reklamy“.

 • ZÁVĚR:

V závěru svého „výtahu z volebního programu“ uvádíte:

„Výchozím bodem a základním předpokladem geneze je vysoce erudované a za všech okolností etické poskytování právních služeb. Společným cílem kandidujících advokátů Komor je aby postavení a vnímání advokacie bylo přiměřenou reflexí té skutečnosti že advokátní stav je největším právním stavem ve státě.“

 Navzdory této vaší proklamaci je faktem, že Česká advokátní komora je odkladištěm všech těch, kteří v ostatních právních profesích (snad s výjimkou podnikových právníků) nejsou aktceptovatelní.  Začalo to v letech 1991-92, kdy dle nového zákona o soudech a soudcích museli odejít z justice soudci, kteří byli nejvíce spjati s komunistickým režimem. kam odešli? Do advokacie… Do advokacie odcházejí politici, když skončila jejich úspěšná kariéra, policisté – zejména vyšetřovatelé, kteří ovšem o ostatních oblastech práva nemají ani zdání, státní zástupci, kteří se, ehm, politicky či jinak neosvědčili a kteří kromě své oblasti trestního práva jsou na tom tak, že by advokátní zkoušky nikdy nesložili. Členství v KSČ nikdy nebylo na překážku tomu, být advokátem, a to ani vysokým funkcionářem ČAKu, což trvá doposud. Česká advokátní komora nikdy nevyžadovala lustrační osvědčení, takže v ní dodneška působí řada osob, které přímo spolupracovaly s komunistickou státní bezpečností. O tom, že ČAK evidentně nadržuje některým advokátům – některé trestně stíhané protěžuje, jiné likviduje, se píše již zcela veřejně. K tomu na příklad článek „Odsouzení Rittigova advokáta komoře nevadí. Jiného vyloučila i bez trestu, zadlužil se a oběsil“ z 18. 1. 2017[1]

Proto by mne zajímalo, jak hodláte coby nové představenstvo zajistit „etické poskytování právních služeb“ osobami, z nichž jistou část  považuje většina národa za zcela neetické.

Děkuji za vaše odpovědi,

JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D.

od 1. 6. 1990 členka Komory komerčních právníků

od 1. 1. 1994 členka České advokátní komory

[1] viz:   https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rittiguv-advokat-byl-odsouzen-muze-dal-hajit-jine-jinemu-to/r~9224cd16dcc811e683bb002590604f2e/?_ga=1.167209214.114247574.1484146651

 

Posted in Nezařazené

O úloze muže v 21. století

Všeobecně se tvrdí, že „mužství“, případně „mužnost“ je v úpadku a tak, jak přestává být primární úlohou muže využívání fyzické síly a fyzická ochrana potomků a jejich matek, vlastně přestávají být muži důležití. Mnozí – jak muži, tak „odborníci“ –  to řeší tím, že doporučují mužům, aby se vlastně stali ženami. Pravda, nedokonalými, protože nerodí a nekojí, ale přece jen ženami.

Tvrdím, že tento přístup je jedním z největších nepochopení „úlohy muže v 21. století“. Nejen proto, že muž nemůže být ženou, i kdyby chtěl, ale především proto, že kdyby se ženou stal (myšleno v psychickém slova smyslu) došlo by k tomu… no, k tomu, co asi tak k tomu, co vidíme kolem sebe.

Abychom situaci pochopili, musíme jít na ni „od lesa“, tedy od sociobiologie případně evoluční psychologie.  Když byly zkoumány z hlediska těchto věd vztahy mezi lidskými jedinci, došli badatelé k závěru, že vztahy jsou ve své intenzitě stupňovány takto:

Nejsilnějším druhem vztahu je vztah matka – dítě. Následuje vztah žena – žena, potom vztah muž – muž a teprve následně, jako nejméně soudržný je vztah žena – muž. Toto uspořádání intenzity vztahů se údajně vyvinulo jako důsledek milionů let evoluce našeho druhu, kdy ženy zůstávaly především „doma“ – tedy i v případě nomádského způsobu života v místě, kam se ostatní vraceli – zatímco muži se vydávali na lov. Matky chránily své děti a v případě nebezpečí jim byly pomocnicemi ostatní ženy, se kterými matky sdílely „domov“. Inu, samozřejmě. Muži povětšinou nebyli doma, byli na lovu, takže v případě náhlého nebezpečí se ženy musely podpořit navzájem. I muži potřebovali vzájemnou pomoc a ochranu, protože při lovu i střety s dalšími konkurenčními tlupami se museli spoléhat na své spolubojovníky – další muže v tlupě. V případě úlovku se muži vraceli „domů“, k ženám, kterým zajišťovali výživu, stejně jako svým dětem. K nim měli – a chápu, že se to dnešním otcům nelíbí, leč nabádám je, aby na tyto druhy vztahů hleděli očima milionů let – až sekundární vztah, kdy přednost měla vždy žena před dítětem. Protože – opět velmi pragmaticky – když ztratíte dítě, můžete si s ženou, která pohromu přežije, zplodit jiné.  Bez ženy, jak známo, děti nejsou, a navíc bez ženy rapidně klesá i možnost přežití dítěte, zejména malého.

Ano, takto to bylo, takto jsme se vyvinuli. Co však dnes? Ochranné úlohy ženy jsme delegovali na specializované muže, tedy policisty, vojáky, hasiče, záchranáře a podobné. Na „obyčejné“ muže té fyzické ochrany moc nezbylo – zbyla-li vůbec nějaká. S ženskou emancipací se pak zdá, že z muže se vyvinulo neužitečné stvoření, protože žena si alespoň v západní společnosti dokáže vydělat tolik, že je na muži nezávislá.

Vrátit se zpět, do původních genderových rolí, jak o tom sní mnozí tak zvaní konzervativci, je nemožné, protože, když nic jiného, sociální vzorce chování lze změnit pouze mocensky (ohledně žen na příklad vítězstvím islámu) případně též vývojem – a pochybuji, že by ženy byly ochotny se dobrovolně vzdát svých sociálních výdobytků, kterých, ještě navíc, si neužívají tak dlouho. Ostatně mám podezření, že by to nevyhovovalo ani řadě mužů.

Co tedy s tím? Jsou nám ti muži na něco? Ano, ženy muže potřebují – a dokonce v roli, která je u mužů tradiční. Totiž jako svoje ochránce. Před kým? Budete se divit: před vlastními dětmi…

Žena je totiž disponována (a prosím opět otce, aby to nebrali jako znevažování jejich citů k dětem, ale jako exkurz do evoluční psychologie) k bezpodmínečné lásce ke svému potomku. Ta není dána jen nějakými „vyššími morálními cíli“, ale prostě tím, že energetický vklad ženy do zplození, zrození a výchovy dítěte je tak velký, že je nutno jej opatrovat co nejlépe. Bezpodmínečná láska je ovšem něco naprosto… sebezničujícího. Pokud se podíváme na dnešní situaci rodičů – kteří jsou ovšem stejně jako kdysi ovládáni pudem učinit pro své potomky a jejich přežití to nejlepší – vidíme, že se často dostali do naprosto obludných bludišť. I dnes jsou matky ochotny udělat pro své děti prakticky cokoliv – a otcové je v tomto následují. Přitom takové ochrany dětí rozhodně není třeba.  V souvislosti s rozvody jsem těchto příběhů o nadrozměrné ochraně dětí vyslechla určitě stovky, ne-li tisíce. Jsou to zejména matky, které uklízí dětem pokojíčky, žehlí průšvihy ve škole a zařizují, co je nutno, a to až do úplného sebezničení. Jistě, i dnes je již řada mužů, kteří – řečeno starou terminologií – „pomáhají“. Je řada i těch, kteří participují na každodenním organizačním a pracovním chodu rodiny. Ale marně vzpomínám (a rozhodně to není tím, že bych se na toto téma bavila jen s rozvádějícími se rodiči), že bych slyšela o tom, že by v dnešních rodinách padaly ze strany mužů takovéto věty:

„Ne, maminka to dělat nebude. Maminka si teď sedne, protože je po práci unavená a kuchyň uklidíš TY.“

nebo

„Takto se k mámě chovat nebudeš, ještě jednou tě uslyším, že se chováš takto nevhodně, tak uvidíš…“ (A potomek by skutečně uviděl).

případně taky:

„Ne, miláčku, chápu, že naše/své dítě miluješ, ale takto se pro něj obětovat nebudeš. Já to zařídím.“

Místo toho mám plnou (rozvodovou) kancelář naprosto sedřených, vyšťavených, zničených, zneužitých matek, které se chtějí za každou cenu rozvést, protože už prostě vůbec nevládnou.

Na druhé straně pak sedí se svým advokátem muž, který kouká jako puk a vůbec nechápe, co se děje a proč.

Ženy s pláčem se přiznávají, že už jsou zničené tak, že už nenávidí nejen svého muže, ale i své děti. Následně jsou velmi udivené, že již britský významný psychoanalytik, Donald Woods Winnicott, identifikoval 18 důvodů, proč je zcela legitimní, aby ženy své potomky nenáviděly. A zároveň dodal, že každé dítě se snaží matku „zničit“, protože… a pozor, teď začne věda:

Winnicott rozlišuje mezi vztahováním se k objektu a používáním objektu. (Za objekt dosaďte primárně matku, sekundárně oba, respektive každého, rodiče) Vztahování se k objektu je popsáno v termínech subjektu coby izolovaného jedince (Winnicott, 1958, 1963), zatímco používání objektu (zde se vztahování k objektu předpokládá) zahrnuje několik nových rysů beroucích v úvahu povahu a chování objektu. Používání objektu vyžaduje, aby bylo skutečné ve smyslu reality sdílené se subjektem. Zde se nachází základní rozdíl mezi vztahováním se k objektu a používáním objektu – vztahování můžeme popsat výhradně v termínech jedincova subjektivního pohledu, zatímco používání zahrnuje přijetí nezávislé existence objektu. Vývojově vztahování se k objektu předchází používání objektu. Mezi vztahováním a používáním projde subjekt složitým procesem, na jehož konci umístí objekt vně oblast všemocné kontroly. Jinými slovy řečeno, subjekt pak vnímá objekt jako vnější jev namísto projikované osoby a ve skutečnosti ho uznává jako oddělenou a nezávislou bytost. Proměna od vztahování se k objektu k používání objektu znamená, že SUBJEKT ROZBÍJÍ OBJEKT. Winnicott popisuje řadu duševních pochodů následujícím způsobem:
Poté, co se subjekt vztahuje k objektu, rozbíjí objekt (objekt se stává vnějším), a objekt následně přežije rozbití subjektem. Ve výsledku objekt rozbíjení buď přežije nebo nepřežije. Pakliže objekt přežije, je přítomen, když mu subjekt sděluje „rozbil jsem tě“, a objekt přitom není rozbit. To je možný začátek lásky subjektu vůči objektu, protože objekt přežil a je dostupný k použití. Winnicott používá termín „destruction“ (rozbití, zničení), míní tím selhání objektu ve schopnosti přežít. Termínu „destruction“ je zapotřebí nikoliv k vyjádření impulsu subjektu ničit, ale kvůli náchylnosti objektu nepřežít.

Pokusím se to přeložit z psychoanalytičtiny do lidštiny. Matka, jak již řečeno, je objekt, dítě je subjekt. Dítě matku svými potřebami nejdříve plně ovládá, avšak k tomu, aby se stalo dospělým, musí tento vztah závislosti rozbít. To se pochopitelně pokusí udělat tím pro něj nejsnadnějším způsobem, totiž, že „zničí objekt“. Zničí matku, protože to vidí jako nejsnadnější způsob, jak se od ní odpoutat, jak se plně emancipovat. Ostatně, matka je pořád vedena svou biologicky podmíněnou touhou dítě ochraňovat, tedy pouto, založené na submisivitě dítěte, zachovat, a to i za cenu sebezničení. Protože, paradoxně, i pro ni je svým způsobem jednodušší se nechat zničit a tím dítě uvést do dospělosti než změnit svůj způsob chování.  Ostatně, je tak biologicky naprogramovaná, tak co s tím. Důkazem, že to skutečně takto funguje je, že i k řadě lidí, kteří hluboce překročili padesátku, se jejich stařičcí rodiče chovají jako k dětem a na obohacující vztah dvou vzájemně si blízkých dospělých, plně svéprávných a partnerských, rodiče nebyli schopni ke své škodě přistoupit. Skutečně svobodnými a „dospělými“ se stávají až šedesátníci, kterým rodiče definitivně zemřou. V řadě případů to skrytě vnímají jako úlevu, protože konečně jsou „doopravdy“ dospělí.  Čekat na smrt dlouhověkých rodičů je ovšem perspektiva, která řadě pubescentů a adolescentů zásadně nevyhovuje.  K Winnicottovi ještě připomeňme dalšího významného psychologa, G. Stanley Halla, který tvrdí, že adolescence je novým zrozením, po němž se dítě vynořuje jako kultivovaný jedinec „vyššího řádu“. Hall říká, že adolescence je stav, kdy „v lidské duši navzájem zápasí o nadvládu nejlepší a nejhorší impulzy“.

A za této situace je matka „naprogramována“ k tomu, aby své dítě podporovala do zcela sebezničující fáze, a to i za cenu zničení i svého partnerského vztahu, který by jí byl oporou v další fázi jejího života.

Winnicott své studie vypracovával na základě svých masivních zkušeností s dětmi, traumatizovaných válečnými událostmi. (A tak mi tak nějak přišlo, že problém Terezy Boučkové spočívá v tom, že si nenastudovala Winnicotta – ale kdo tehdy mohl, že…) Zde uvádí: „U traumatizovaného dítěte je potřeba nenávidět a být nenáviděno větší než potřeba revoltovat. Proto je v ozdravném procesu dítěte tak důležité, aby dospělý rodič jeho nenávist toleroval. Dítěti musí být dovoleno, aby manifestovalo svou nenávist, alerodič musí být schopen tolerovat obojí – jak nenávist dítěte, tak nenávist svou vlastní k dítěti (za to, že jej dítě nenávidí…)“ A k tomu ještě dodává: „Sentimentální matka je z pohledu dítěte naprosto k ničemu.“

Říkám si: a je dnes nějaké dítě, které není v dnešním složitém světě traumatizováno?

Pokusím se své mírně neuspořádané myšlenky shrnout:

 • Žena je evolučně vyvinuta k naprostému sebeobětování se pro dítě, a to i za cenu rozvratu vlastního partnerského života, který pro ni je v tu chvíli méně významný, ba je jí zátěží.
 • Dítě je schopno – dnes již v přeneseném slova smyslu – pečujícího rodiče „zabít“, jen proto, aby dosáhlo vlastní dospělosti. S tím, jak puberta a adolescence nastává stále dříve a dříve, pravděpodobně i tato touha „zabít objekt“ nastupuje stále dříve a dříve. Nějak mi tak přichází na mysl, že za tím „syndromem zavrženého rodiče“ dle Warshaka může být z velké části právě toto, protože „zabití“ se dnes projevuje manifestovanou nenávistí, případně vydíráním, případně vším obdobným.
 • Tváří v tvář této životní situaci dává žena přednost dítěti – a to i tomu, které „ji chce zabít“ a protože tlak reality na ni je naprosto nesnesitelný, rozvádí se. Myslí si, že si pomůže, když se jednoho břemene – nepodporujícího otce/partnera, zbaví.
 • K zabránění rozvodu a obnovení harmonického soužití partnerů by pravděpodobně v mnohých případech stačilo jediné: aby se otec dítěte matky masivně zastal a systematicky ji podporoval, a to někdy i proti její vlastní vůli, proti jejímu/jejich dítěti.

Kterýmžto pádem se to pokusím shrnout ještě jednou:

PÁNOVÉ – MUŽI – CHLAPI…. STÁLE VÁS MOC POTŘEBUJEME… a budeme vás potřebovat, i když budeme ředitelkami zeměkoule a nic vás nenahradí. Dokonce ani ostatní ženy ne, protože ty naše sebedestrukční sklony nezastaví, ba naopak je posílí.

STŮJTE PŘI NÁS – pak i my budeme stát při vás…

 

Posted in Nezařazené

Vzkaz pro účastnice mých „mentorských kruhů“ na Equal Pay Day 2017

Vážené a milé účastnice mého „mentoringu“ na BPW
(Business and professional women, viz http://bpwcr.cz/o-nas/) – Equal Pay Day 2017!!!

Především dovolte, abych vám každé poděkovala, že jste mi daly svou důvěru a přihlásily se k „mému“ stolu. Vnímám to tak, že vy, které jste za mnou přišly, jste měly dojem, že bych pro vás mohla být užitečná a mohly jste se něco ode mne dozvědět – a doufám, že jsem alespoň částečně tato vaše očekávání splnila.

Chtěla bych vás také požádat ještě jednou o omluvu za to, že ne na každou z vás se dostalo s vaším životním příběhem – jak vidět, tak v time managementu mám ještě co zlepšovat. Avšak každý příběh každé z vás je jedinečný, a to i navzdory tomu, že se v mnoha bodech tak překrývají… Jedinečné je totiž prožívání vnitřního života každou z vás a to nejde tak říkajíc okecat. Román „Anna Karenina“ začíná tvrzením, že „rodiny jsou šťastné všechny stejně, ale nešťastné jsou každá svým vlastním jedinečným způsobem“. Já si myslím, že to není až tak pravda. Myslím, že způsob, kterým jsme nešťastné, je velmi obdobný a bolí nás stejné věci – některou více, některou méně, ale v zásadě nám všem jde o totéž – totiž o to, aby svět – a to v úzkém slova smyslu naší rodiny a pracoviště, i širokém slova smyslu celého světa – fungoval a aby každý mohl láskyplně využívat potenciálu, který nám každému/každé je dán.

(Připomínám: mužský rod v češtině je zobecňujícího charakteru, tedy pod pojmem „pošťák“ myslí se pošťák i pošťačka, zatímco ženský rod je specifického charakteru a pod pojmem „pošťačka“ se rozhodně nemyslí pošťák… Takže se neobávejte využívat pouze mužský rod, nikoliv „každému/každé“, což jsem uvedla jako blbej příklad. Užívání mužského rodu ve zevšeobecňujícím generálním popisu je gramaticky správně, nebudujte falešný feminismus.)

Když se toto využívání vlastního, ale i cizího – zejména osob nám blízkých – potenciálu nedaří, jsme z toho nešťastné a máme dojem, že za to můžeme.  Což není pravda….

 

Tématem našeho setkání bylo „Speciál pro ženy s fobií z vlastní nedokonalosti“ a připomínala jsem vám, že za svůj osud můžeme pouze z 1/4, protože totiž pouze z 1/4 můžeme ovlivnit to, co se s námi děje… Pro ty, které mi nevěřily (a takové byly), posílám svůj starší článek na toto téma…

http://www.zrcadleni.cz/klicove-faktory-uspechu/

 

Když jej nyní pročítám, asi 8 let poté, co jsem jej skutečně napsala, je zde přece jen pár drobností, které bych změnila. Myslím si totiž, že s tím talentem a intelektem to není tak horké. Ba může to být těžce kontraproduktivní. Z Gaussovy křivky plyne, že IQ nad 130 má pouze 2 % obyvatel (viz:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_kvocient),

k tomu je nutno přidat ještě jednu informaci, totiž, že rozdíl v IQ větší než 30 bodů vede ke ztrátě vzájemného porozumění. Jinými slovy, lidé s rozdílem IQ větším než 130 nesdílí společný svět, společnou realitu. Nerozumí si. Řada těch nadaných s IQ nad 130 si vůbec neuvědomí, v čem je jejich problém a stávají se z nich podivíni, neschopní komunikace s okolím, notoričtí stěžovatelé a zejména lidé, kteří vůbec nejsou schopni svůj potenciál využít – protože jim nikdy nikdo neřekl, v čem jejich problém spočívá.

S tím také koresponduje fakt, že cca 30 % nadaných jedinců s IQ nad 130 nedosáhne ani maturity…

No a žijte s takovým člověkem… což bylo téma, které se nám otevřelo při odpoledním setkání.

 

Před časem jsem se otázkou nadání zabývala i ve svém článku

http://www.zrcadleni.cz/nadani-jako-postizeni/

a nyní je asi správná doba, abych obě problematiky fúzovala:

 

V článku „Klíčové faktory úspěchu“ jsem napsala, že faktory, přinášející úspěch jsou tyto: Talent, píle, příležitost daná náhodou a příhodný čas. Nyní je již zřejmé, že i ten talent může být… kontraproduktivní.

Od doby, kdy jsme se viděly, jsem navíc ještě dostala do rukou drobnou knížku, kterou doporučuji vaší pozornosti: Jana Nikitin, Marie Hennecke a kol., „Nevěřte tvořivým a dalších 99 psychologických výzkumů“. Je v ní článek o psychologickými testy popsaném „syndromu čestného podvodníka“. Je popisován jako pocit „intenzivní intelektuální a profesní (a k tomu bych přidala i osobní) falešnosti u vysoce nadaných osob.“  Navzdory nadprůměrným úspěchům se totiž takoví lidé nejenom že považují za nedostatečné, ale navíc své úspěchy přisuzují nenadálému štěstí, náhodě nebo nízkým očekáváním nadřízených. Osoby trpící „syndromem podvodníka“ se obávají, že budou odhaleni jako podvodníci – kterými ovšem vůbec nejsou; jen prostě díky svému intelektu vyhodnotili očekávání ostatních kontra své vlastní přičinění nesprávně. Řekla bych, že jim schází referenční bod, co je „normální“.  Takoví lidé mají deprese, úzkostné stavy a tento pocit „podvodníka“ jim zcela brání ve využití jejich potenciálu.

Takže tímto se už dostáváme do úplného zmatku, kdy se zdá, že nefunguje vůbec nic…

Opak je pravdou.  Funguje VŠECHNO.  Není pravda, že „jen výsledky hovoří“. Neboť se ptám – co je výsledek? Každý jeden nepatrný okamžik, jedno ťuknutí na klávesnici, jeden foton činu – i to je čin… i to je výsledek. Každá z nás jich dělám tisíce denně. A tisíce denně jich NEuděláme. Proč? protože přece víc už nemůžeme… Je málo věcí, které můžeme skutečně udělat: můžeme zachovat si odstup vůči svým vlastním činům. Můžeme s laskavostí přijmout svá omezení, své nedokonalosti, můžeme přemýšlet a rozvažovat o skutečných motivech svého jednání a oprostit je od falešných záminek. A na závěr můžeme dospět k tomu asi nejvíc, čeho můžeme dosáhnout. Vyřknout totiž ta slova, která jsou nyní společenským tabu: MOHL BYS MI, PROSÍM, POMOCI???

Přeji vám, abyste se naučily tato slova vyslovovat s lehkostí, samozřejmostí a klidem v duši.

srdečně, Vaše, Klára

P.S. V odpolední skupině se našly takové, které projevily zájem o další setkání se mnou právě na téma nadání/podivínství a jak s ním žít. Kdo byste se se mnou chtěly potkat na témata, která jsme nakously, a to i dříve než na příštím  Equal Pay Day, napište mi. Na rozdíl od mnoha jiných, kteří o sobě tvrdí, že jsou „kouči“, „mentory“ případně „zasvěcenými“ či „vědmami“ nic z toho já skutečně nejsem. Jsem však přesvědčená o tom, že společnými silami jsme schopny dojít k relevantním závěrům, které zlepší život nás všech. Klára

 

Posted in Nezařazené

Justiční „kolo štěstí“ budí obavy

(napsáno pro přílohu Lidových novin „Právo a justice“. Souhrnný text (viz příloha dole) vyšel v Lidových novinách dne 3. 4. 2017

Otázka Lidových novin:
Měl by věci mezi soudce rozdělovat automatický generátor, jak navrhuje ministerstvo spravedlnosti? 
(Důvodem mají být údajné korupční praktiky při přidělování spisů dle dnešního postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce. Považujete současný systém rozdělování věcí za problém?)

Odpověď:

Při vší úctě k Lidovým novinám, tohle je špatně položená otázka. LN jsou v tom ovšem částečně nevinně, protože už navrhované „řešení“ zastírá pravý stav věci, a i ono zastírá pravý stav věci, na otázky, které mají být kladeny, nejenom že neodpovídá, ale dokonce je ani nevznáší.

Problémem totiž není existence či neexistence „automatického generátoru“ (o kterém, mimochodem, se opakovaně prohlašuje, že na některých soudech již dávno existuje) ale to, že ani „automatický generátor“ vůbec neřeší to, co řešeno býti má, totiž průhledné, předvídatelné a dopředu i zpětně kontrolovatelné přidělování spisů.

Pokud si dnes chcete zjistit, komu bude váš psi přidělen, můžete strávit několik milých hodin intenzivním zkoumáním rozvrhu toho kterého soudu – a stejně se to nedozvíte. V naprosté většině případů je „rozvrh“ komplikovaný, neurčitý, propletený výjimkami. Přitom pravý opak má být správným cílem!!

Z tohoto hlediska je „náhodný generátor“, navrhovaný Ministerstvem spravedlnosti, naprosto pochybným experimentem, který vnese do systému pouze ZHORŠENÍ situace, v žádném případě zlepšení, či dokonce snad vyřešení problému. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že „dosavadní právní úprava ovšem zcela nevylučuje možnost, že bude dopředu možné odhadnout, který soudce či senát bude řešit následující napadnutou věc, a tudíž je zcela nevyhovující“. 

NAOPAK!!

Pakliže má existovat skutečně „zákonný soudce“, pak je zcela nezbytné, aby DOPŘEDU bylo možno zjistit, který soudce bude mít věc na starosti – a pokud by to měl být nějaký jiný, tak pouze na základě zákonných důvodů, jako je na příklad vyloučení soudce pro podjatost… TOTO je totiž určení zákonného soudce, nikoliv nějaký nevypočitatelný stroj, do jehož práce, jak Ministerstvo spravedlnosti samo uvádí, by stejně bylo zasahováno, jestliže by některý soudce byl „zavalen příliš obsáhlým případem“.

Ostatně představa, že rozdělování čísel je v dnešní době, kdy před napadením počítačového systému není dokonale chráněn naprosto nikdo, rozhodují de facto ajťáci, je něčím, nad čím se mi dělá vyloženě špatně. A to nehovořím o té „nenápadnosti“, že generátor rozdělování spisů má řídit centrálně Ministerstvo spravedlnosti. Což považuji jednak za pitomost z hlediska IT bezpečnosti, jednak za nemístné zasahování Ministerstva spravedlnosti do pravomocí soudů a předsedů soudů a za další vzdálení se průhlednosti přidělování spisů.

Takže, abych to shrnula: Výhodou ministra Pelikána coby ministra spravedlnosti je, že na rozdíl od jistých svých předchůdců nepěje. Tím by to však tak asi skončilo. Myslím, že náš rezort by si už konečně zasloužil někoho normálního, neb idea, že když byl někdo dlouholetým advokátem, tak bude vědět, co a jak v rezortu funguje a nefunguje, se evidentně nenaplnila.

Aneb, abych to řekla ještě pregnantněji, ať se jde pan ministr s tímhle dalším „superhypernápadem“ fakt …. si ho vetknout za klobouček s pérkem sojčím.

https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20170324/281526520881158

Posted in Nezařazené

Povinnosti v rodině

(Psáno pro konferenci, uspořádanou v rámci „Pražského právnického jara“ na téma „Právní problémy dnešní rodiny – povinnosti v rodině)

Klasikou v praxi rodinněprávního právníka je vymáhání plnění povinností, které vyplývají jednomu či druhému rodiči z úpravy rodinného práva. Povinnosti vyživovací k manželovi, k dětem, povinnosti informační a povinnost respektovat souhlas či nesouhlas druhého rodiče v důležitých a závažných věcech, které se týkají zdraví, školy a místa pobytu dítěte.

Všechny tyto „povinnosti“ jsou vymožitelné soudně, v případě výživného manžela soud určí výživné svým rozhodnutím, v případě úpravy poměrů k dětem je porušení povinnosti jednoho rodiče až důvodem ke změně výchovných poměrů dítěte samotného.

V příslušné části Občanského zákoníku, který nahradil Zákon o rodině, je však zakotvena i řada povinností, které jsou deklaratorního charakteru, a na první pohled by se zdálo, že plnění těchto povinností je právně nevymahatelné.  V tomto textu se pokusím poukázat na to, že to s tou nevymahatelností není tak zlé – i když je nutno postupovat jinými cestami než přímou aplikací zákona v jeho paragrafové podobě.

Protože část druhá NOZu, která upravuje rodinné právo, obsahuje 320 paragrafů a je pro účely tohoto textu příliš obsáhlá, soustředím se pouze na některé povinnosti deklaratorního charakteru ve vztazích mezi rodiči a dětmi.

Prvním ustanovením, o kterém se praxe tváří jako kdyby nebylo, je § 855 odst. 2) NOZ, které říká

 • 855

(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte.

Toto ustanovení je včleněno hned do prvního paragrafu oddílu 3, pojmenovaného „Rodiče a dítě“ z hlediska systematiky se tedy jedná o obecné ustanovení (což se také nachází v pododdíle 1, který je takto pojmenován), které by mělo být uplatňováno jako zásadní hledisko pro všechny další povinnosti a práva, která jsou vyjmenovaná dále. Můžeme dokonce říci, že pokud by dodržování povinností a práv nesměřovalo „k zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte“, bylo by takové plnění protizákonným, neboť by ve skutečnosti bylo obcházením účelu, ke kterému plnění povinností a práv k dítěti směřuje. Zvláštní pozornost je nutno věnovat tomu, že účelem práv a povinností je zajištění morálního „A“ hmotného prospěchu dítěte, tedy morální a hmotný prospěch dítěte je z hlediska matematického ve vztahu konjunkce; k hmotnému a morálnímu prospěchu má tedy docházet zároveň. Co když ale jsou hmotný a morální prospěch navzájem v rozporu? Co když dítě mimořádně finančně zajištěných rodičů se dožaduje na základě práva na „stejnou životní úroveň“ takového hmotného prospěchu, že je to nemorální?  O takových případech zákon mlčí a bude na soudech, aby podobné dilema filosoficko-právní úvahou posoudily.

Za neopominutelný pro naši úvahu musíme pokládat i ods. (1) citovaného § 855, který zní:

 • Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

Pod dojmem ust. § 855 odst. 1 se dostáváme k první výkladové obtíži: jestliže občanský zákoník hovoří o VZÁJEMNÝCH právech a povinnostech, pak je nutno předpokládat, že i kogentní právní normou stanovené povinnosti jsou relativního charakteru, neboť jsou podmíněna určitými protiplněními. Je zřejmé, že tato protiplnění mohou být i rozdílného charakteru tak, jak o nich hovoří zákon dále.

Pojďme se podívat na některé vzájemné povinnosti rodičů a dětí. Povinností rodičů vůči dětem je především rodičovská zodpovědnost, upravená v § 858 a dále v §§865 – 879; a rovněž vyživovací povinnost, která není součástí rodičovské zodpovědnosti a která je upravena v ust. § 859.

 • Další povinnosti rodičů je možno najít jako nikoliv explicitně vyjádřená, leč ze znění zákona vyplývající. Takovým je zejména ust. § 884, který zní:
 • 884
 • „Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině.
 • Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.“

Plné znění uvedeného paragrafu uvádím z dobrého důvodu: protože neobsahuje kogentní právní a na první pohled vynutitelné jednání, tak s pravděpodobností blížící se jistotě toto ustanovení nikdo ani nečte. Přesto důsledky jeho existence jsou, respektive mohou být, dalekosáhlé. Neboť co se stane, jestliže rodiče nejsou svým dětem příkladem, ba naopak se chovají naprosto nepříkladně?  Jak je to potom s vynucováním dalšího „deklaratorního“ ustanovení, totiž ust. § 857, které říká, že

„(1) Dítě je povinno dbát svých rodičů“? Do jaké míry je v případě nevhodného chování rodičů dítě povinno dbát jejich „usměrňování“? Ačkoliv se otázka zdá zcela nepraktická, uvedu případ z praxe: Obrátila se na mne dívka ve věku šestnáct let a tři měsíce, zda bych jí mohla pomoci sepsat návrh na zesvéprávnění. Důvod? Nikoliv ten, který předpokládá zákon, totiž, že je dítě již natolik vyspělé, že je schopno se o sebe postarat, ale proto, že nadále odmítla být rukojmím v dlouholetých rozvodových a majetkových hádkách svých rodičů. Její právní zastupování jsme odmítla, protože jsem zastupovala jednoho z jejích rodičů (což byla také cesta, jak se k mému jménu vůbec dostala), ale neprodleně jsem o celé věci informovala OSPOD. K mému velkému překvapení tato instituce se k návrhu dívky vyjádřila kladně. S ohledem na obsah opatrovnického spisu dospěl i OSPOD k názoru, že jestliže se rodiče chovají tak, jak se chovají, je požadavek jejich dcery na zesvéprávnění zcela opodstatněný, protože její návrhy na řešení situace jsou nepoměrně dospělejší než jednání rodičů samotných.

Jak celá věc dopadla mi není známo, dovedu si však velmi dobře představit, že v momentě, kdy dotyčné dítě svéprávnosti dosáhne, podá na oba svoje rodiče žalobu na ochranu osobnosti za jejich zcela nepřiměřený zásah do soukromého a rodinného života, kterým jí prakticky zničili dětství. Jsem opravdu zvědavá, jak se s tím soud vypořádá a jak bude definovat zákonem požadovaný „příkladný způsob života a chování v rodině“.  Jsem také přesvědčena o tom, že žaloby podobného rázu se začnou množit – a to až do doby, než si všichni rodiče uvědomí, že svými rozvodovými aférami zcela nepoměrně zasahují do práv svých dětí na soukromý a rodinný život. Je nepochybné, že v uvedených případech se dostanou do kolize práva několika osob: rodičů navzájem, jakož i dětí vůči rodičům, a to buď oběma nebo jednomu. Úloha kolizních opatrovníků dětí se v těchto případech neuvěřitelným způsobem zvýší, a nejen podle mého názoru je již zcela neúnosné, aby kolizními opatrovníky v právních věcech byli sociální pracovníci, jejichž právní vzdělání se velmi často blíží nule. zastupování dítěte kolizním opatrovníkem z řad OSPODu totiž nemůže pokrýt právo dítěte na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a svobodách – naopak, zastupování kolizním opatrovníkem z řad sociálních kurátorů v mnohých případech je fakticky odmítnutím a zamezením poskytnutí právní pomoci právně nejslabšímu účastníkovi řízení, totiž dítěti. Těžko si představit situaci absurdnější…

Abych však nehovořila pouze o právech dětí a o systematickém, systémovém a dlouhodobém pošlapávání těchto práv, posvítím si i na povinnosti rodičů, které bývají čím dál častěji zneužívány tentokráte dětmi. Jedná se o vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, která již byla shora zmíněna a která je ust. v § 859 OZ. Podle ust. § 915 má být „životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte“.

Co to jsou „odůvodněné potřeby dítěte“ má velká část dětí, zejména zletilých studujících, úplné jasno: totiž představují si, že jejich rodiče mají povinnost platit prakticky jejich  veškeré náklady, přičemž pracující rodič a studující potomek mají v důsledku rozhodnutí soudu nejenom k disposici stejně velké částky, ale s ohledem na neexistující pracovní závazky studujících dětí na straně jedné a právní závazky, vyplývající z pracovně-právního vztahu či podnikatelských závazků na straně druhé způsobují, že  fakticky je životní úroveň rodiče podstatně nižší než životní úroveň dítěte. Pod pojem „životní úroveň“ totiž není možno započítat jen finanční příjem, ale také možnosti odpočinku, náročnost činnosti, kterou je nutno věnovat výdělku peněz a samozřejmě též psychický tlak, pod kterým rodič svou vyživovací povinnost plní. Uvědomme si, že neplnění vyživovací povinnosti je sankcionováno trestněprávně, změna výše výživného je záležitost, která se před soudem málokdy odehraje za dobu kratší jednoho roku, přičemž výživné je přednostně exekuovatelné, a to všemi prostředky zároveň: obstavením příjmu, zabavením věcí movitých a zřízením zástavního práva na věci nemovité. Jinými slovy, rodič se stává prakticky otrokem svého dítěte, kterému musí platit výživné stanovené soudem prakticky za jakýchkoliv okolností, pod pohrůžkou občansko-právních i trestních sankcí. O ničem takovém se vyživovanému dítěti ani nezdá, podobný tlak jej zcela míjí.

S naprostou pravidelností se při určování výživného „zapomíná“ na ustanovení § 886, který je pro jeho úplnou ignoraci opatrovnickými soudy také nutno citovat v úplnosti:

㤠886

 • Žije-li dítě s rodiči nebo některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se i ono na péči o chod domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti.
 • Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte i odůvodněné potřeby členů rodiny.“

Pokud tedy dítě – ať zletilé či nezletilé – žije ve společné domácnosti, pak ze strany rodičů marně vznášené požadavky na dítě typu „ukliď si alespoň svůj pokoj“ z hlediska zákona zcela postrádají smyslu: k takovéto činnosti – a mnohé další – je totiž dítě povinno ZE ZÁKONA.  Což je, vsadím, se, značně překvapivé zjištění nejen pro děti, ale i pro řadu rodičů. Podle mého názoru, pokud dítě, ať zletilé či nezletilé, tyto povinnosti dané ust. § 886 neplní, je na místě krátit vyživovací povinnosti k dítěti. Rodič totiž musí povinnosti, které by mělo jinak plnit dítě vlastní prací či finančním plněním, zajistit jinak, zejména pomocí placené síly nebo vlastní prací. Čímž dochází ke snížení životní úrovně rodiče a tím i k nutnosti snížit životní úroveň potomka.

ZÁVĚR: Je zřejmé, že otázka povinností v rodině, zejména povinností, jejichž znění nevyplývá explicitně ze zákona anebo povinností, ke kterým není výslovně přiřazena sankce za jejich neplnění, je v současné právní praxi hrubě podceňována. Nejenom advokáti a soudci, ale i rodiče a děti se zcela míjejí s právním zakotvením povinností, které plynou z té stovky paragrafů Nového Občanského zákoníku. Výsledkem bude, že na dalších X let se soudci budou dobírat toho, co je skutečným obsahem a jaké jsou vzájemné souvislosti jednotlivých práv a povinností.

Jestli to není tím, že ze všech těch zákonných ustanovení zmizela ta jediná povinnost, která obsáhla všechny situace a učinila přítrž výkladovým neshodám.  Její znění je známo již minimálně dva a půl tisíce let:

„Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byla a dobře se ti vedlo na zemi.“

 

Posted in Nezařazené

A Bůh pravil: Musíme si promluvit

Když u knížky začnete druhým dílem a potom se teprve dostanete k dílu prvnímu, byť i jen volně navazujícímu, tak obvykle máte dvě možnosti. Můžete dojít k názoru, že ten druhý díl, co jste četli jako první, je v zásadě blbej. Potom taky můžete dojít k závěru, že ten první díl byl vlastně jen takový „rozjezd“ k tomu druhému a je vlastně blbej ten první. A potom je ještě třetí možnost, totiž, že čtete dva díly volně na sebe navazujících románů se stejnými postavami od německého spisovatele Hanse Ratha a výsledkem je, že spíláte vydavatelství, v tomto případě vydavatelství Anch Books, jak to, že ještě není xakru přeloženej a vydanej ten díl třetí, protože výborné jsou díly prostě oba.

Tím druhým dílem, jehož hlavním hrdinou je neúspěšný psycholog Jakob Jakobi a který jsem četla nejdříve, je román „Ďábel je také jenom člověk“. Nad tím jsem se již rozplývala. Nyní se věnuji dílu prvnímu, čtenému v pořadí číslo dvě, nad kterým jsem rozplynulá již zcela.

Protože je to výborný. I když… ve srovnání s tím prvním dílem je přece jen občas vidět, že autor se teprve nadechoval, že rozmach je teprve možno očekávat v díle následujícím, nyní tedy doufejme v díle třetím. Oproti dílu druhému je díl první malinko méně svižný, což není způsobeno rozsahem díla, protože u obou knížek to je lehce přes 300 stran, ale proto, že autor udělal několik „odboček“ jak co se týká místa, tak co se týká osob. V tomto díle psycholog se svým pacientem cestuje vlakem za účelem poznání jeho rodiny, což bylo dle mého názoru poněkud… rozbředávající… a také postav je o poznání více. Dle mého názoru opět ke škodě věci.

Nicméně bezezbytku platí to, co již bylo řečeno o druhém díle: svižné čtení, hbité živoucí dialogy, do kterých se čtenáři chce vstoupit.

Dějová linka malinko zakrývá smysl knížky, totiž těch pár vět, které čtenáře navedou ke skutečnému obsahu díla. Do mysli se totiž neodbytně vetře několik podstatných myšlenek. Jako třeba: je Bůh skutečně všemocný? A má být všemocný? Co když není všemocný? Co když nás potřebuje stejně, jak my potřebujeme Jej? A co když opravdu nás, lidi, stvořil pro to, že pouze pomocí lidské nedokonalosti je možné, aby se jedinec posunul dál – a to dokonce i v případě, že je to Bůh?

Samozřejmě, že čtenář, který půjde jen po přímočarém ději, tyto otázky, jemně vetkané do přediva textu, může přehlédnout. Což je ovšem plus, protože ten, kdo odpovědi na ně nehledá, jimi není obtěžován a může se těšit z umně nahozeného příběhu.

Intelektuál je však potěšen obzvláště, a to nejen právě filosofickým podtextem románu. Z obsahu knížky je totiž vidět, že i autor je „intoš“, takže čtenář i pisatel se bezpečně pohybují na dobře známé „intošské“ půdě.

„O něco později sedím potmě v otcově pracovně. Za sebranými spisy Williama Jamese jsem našel velice staré brandy…“

Jojo, t o h l e je ta půda. My, dětičky z intelektuálních rodin, u nichž je existence domácího baru znakem příslušnosti k parvenu, jsme doma. Snad jen s tím rozdílem, že u nás za Ottovým slovníkem naučným bývá domácí slivovice. Ke třetímu dílu, na který se už bezmezně těším, si ji rozhodně naleju – na zdraví autora.

 

 

Posted in Nezařazené

Ďábel je taky jenom člověk

„Narodil jsem se ve Straelenu v Severním Porýní. Obyvatelé tohoto regionu se živí zemědělstvím a zahradničením. Kdo se nehodí ani na jedno, musí na gymnázium.Po maturitě jsem studoval filosofii, germanistiku a psychologii v Bonnu, což podle Úřadu práce představuje solidní základ, aby se člověk jednou mohl živit jako pomocník při žních. Pracoval jsem jako čerpadlář, stavební dělník, jevištní technik, později jako divadelní kritik a analyzoval jsem scénáře. Když mi v polovině 90. let nabídli místo v novinovém nakladatelství, působícím  v Německu, Česku a Maďarsku, vyměnil jsem už splacené lacláče zemědělského pomocníka za oblek s proužkem  a začal pracovat ve středním managementu. Krátce před svými čtyřicátinami jsem toho měl dost. Rozhodl jsem se zkusit štěstí v Berlín+ jako autor na volné noze. Tam žiju dodnes se svou ženou Michaelou Wiebusch  a synem Mattim.“

Myslím, že kdyby pan autor, jistý Hans Rath, nenapsal nikdy nic jiného než tento „vlastní živočichopis“, tak si zaslouží, aby byl zařazen mezi Pány Spisovatele. Zoufalství humanitních studií ve čtyřek pidiodstavcích…Samozřejmě, že jsem si tu knížku koupila, protože mne zaujal název. Nikdy jsem si to úplně přesně neuvědomovala, ale, vlastně, krutibrko, jak to je s tím ďáblem? Je to člověk? No jo, já vím, padlý anděl… vzbouřil se proti Bohu, nechtěl jej (tedy: Jej) poslouchat. To se tak někdy stává, bych tak řekla, i v lepších rodinách či v lepších podnicích. V podstatě jsem byla připravena na něco těsně vedle exorcismu a už už jsem dělal škvírku na poličce, na které se tísní teologie – religionistika – hermeneutika, s mírným přesahem do filosofie, která má samozřejmě poličku zvláštní. A ono ejhle, bim ho, román. A jakej – psychologickej! A jakej! Jako kdyby se s pan Hans Rath domluvil s panem Laurentem Gounellem, autorem neméně skvělého románu „Bůh chodí po světě vždycky inkognito“, spolu se mírně přiopili a řekli si, že napíší něco trochu podobného a něco vlastně úplně jiného… Oba lehce, svižně, s temperamentem, se záviděníhodnou znalostí psychologie a toho, „jak to na světě chodí“. A ještě jedno mají společné. Oba dobře vědí, jak moc, moc, moc, moc důležité je… mít tatínka… a jaký to je vskutku celoživotní průšvih, když není, respektive není tam, kde má být a tak, jak má být. Pokud někdo sbírá „pro-otcovské“ romány, může „Ďábla…“ lehce přiřadit. Rozuzlení je nečekané, a přitom logické.  Po celou dobu jste napjatí, a i když jste naprosto zorientovaní v ději, osobách i místech, vlastně vůbec nevíte, co se to děje. Vše do sebe zapadne na posledních deseti, maximálně patnácti stránkách, kde se ta skládačka poskládá a všechno je jako když vyluštíte křížovku. Jak mne to mohlo nenapadnout, říkáte si?  A smějete se…Já vím, prozrazovat děj se nemá, tak ho taky prozrazovat nebudu. Ale jednu myšlenku snad mohu: to, že podepíšete s ďáblem smlouvu, vůbec nic neznamená. Rozhodné pro to, zda jste propadli peklu nebo ne je, jak vy sami tu smlouvu vnímáte: peklu totiž propadnete až ve chvíli, kdy ji více méně dobrovolně a pod dojmem, že už to „stejně máte jistý a nic se nedá dělat“ začnete naplňovat… Což je případ, když se tak podívám po svých advokátských šifonérech, pravda pravdoucí. Vždy závisí na vlastní vůli, tedy, jak praví trestní zákon, na „subjektivní stránce (trestného) činu“. Aneb – pokud nepodlehnete sám, nikdo vás nemůže přinutit. A to je velké poznání. Co? Totiž to, že vše, ano, opravdu vše záleží na osobní integritě. Ne že by to nebyla makačka – to ostatně netvrdí ani pan Hans Rath – ale i jeho kniha dokazuje, že to stojí za to…

Co ke knize říci ještě? Je skvěle přeložená. Moje gratulace překladatelce, paní Michaele Škultéty. Čtete to a ani nevnímáte, že čtete. Hltáte stránky, padají do vás jak… ehm.. Němci do krytu…a jen tehdy, když se opravdu vědomě přinutíte, přečtete si stránčičku či dvě ještě jednou, nikoliv kvůli obsahu, ale abyste se pokochali živým dialogem, rychle plynoucím textem a popisem, který se neobtěžuje podrobnostmi, ale staví před vás obrazy, které přijímáte automaticky za své, aniž byste si uvědomili, jak se vám do hlavy vlastně dostaly. Díky tedy nakladatelství Anch Books za tento počin a hnedle medle metelím metelesku blesku do pro první volný díl trilogie hlavní postavy i „Ďábla…“, kterou je psycholog Jakob Jakobi, a který se jmenuje: „A Bůh pravil: Musíme si promluvit!“ Doufám ovšem, že paní Škultéty překládá i třetí díl volné trilogie, která by se měla jmenovat, jak pravil google translator „A Bůh řekl: Musíš mi pomoct!“

Dále bych si ovšem dovolila požádat p.t. nakladatelství Anch Books, aby vydalo i další knížku autora, avizovanou německou Wiki, kterážto se jmenuje nějak jako: „Arab a německý muset promluvit“, kteroužto měl pan Hans Rath ovšem napsat s… ehm… jistým panem  Hamed Abdel-Samad, o kterémžto německá Wikipedie praví: „Veřejnost, on je nejlépe známý jako autor islámu kritické známých prací. Abdel-Samad byl třetí z pěti dětí v sunnitské imáma narodil. Ve své autobiografii on se zmíní, že byly znásilněny ve věku čtyř let 15-letý a jedenáct let pětičlennou skupinu mladíků na hřbitově.  V roce 1995 přišel ve věku 23 let do Německa. Brzy poté, on si vzal 18 roků starý „vzpurnou levé učitel se zálibou v mysticismu“ získat německý pas.“  …. no a tak dále, račižte si to dočíst sami. To teda moc nevypadá na „wir schaffen das“, obzvláště když, óooooooo ty hrůzo, raděj jsem to v německém originále ani nečetla v naději, že to ten google přece jen trochu umravní, (leč nestalo se), se o tomto spoluautorovi pana Hanse Ratha píše dále: „Po Abdel-Samad dne 4. června 2013 ve svém projevu v Káhiře do Muslimské bratrstvo  islámský fašismus obvinil“ a řekl, „že to fašismus ospravedlnit v historii islámu“ je žádá, aby vraždy byly publikovány proti němu druhý den na internetu. Dne 7. června, nazvaný Assem Abdel-Maged , vůdce Gamaa Islamiya a spojenec prezidenta Mohammed Mursi, egyptské televizi vraždě Abdel-Samad dál, protože jeho poznámky byly urážkou proroka.“

No a ještě dále: „U příležitosti jeho knihy Mohamed – s vyúčtováním zastával v roce 2015 na pozvání Alternativou pro Německo přednášce v Dachau.“ A na závěr:„Abdel-Samad věří, že islám je náboženstvím unreformierbare (nereformovatelné – google transláč selhal), muslimové však mohla reformovat jejich hodnoty.“

No tak se na to podívejte. Skvělej Hans Rath – a s jak… ehm.. ďábelskou postavou se to stýká?!? Tak doufejme, že to Anch Books ustojí und es schafft das…

Posted in Nezařazené

PRÁVNÍ BAROMETR: Ohrožují podle vašeho názoru soukromé schůzky (tzv. na čtyři oči) mezi soudci (popř. soudními funkcionáři) a advokáty důvěru v nezávislost justice? 

Tento dotaz vznesl „Právní barometr“ Lidových novin s ohledem na článek

http://www.lidovky.cz/buresuv-obed-s-advokatem-pokornym-v-luxusni-restauraci-deli-justici-1jc-/zpravy-domov.aspx?c=A170112_190322_ln_domov_ele.

ve kterém je popisováno, jak se „známý advokát“ Radek Pokorný schází s předsedou Vrchního soudu v Praze, JUDr. Burešem. Nicméně položena obecně a nemíří tedy výlučně na některými právníky kritizovanou schůzku předsedy VS Praha Jaroslava Bureše s advokátem
Radkem Pokorným.

Výsledek dotazování přinesla tištěná verze „Práva a justice“ 6. března 2017

Na otázku jsem odpověděla takto:

Chci předeslat, že takováto schůzka nemůže být vůbec brána jako nějaký standardní příklad, podle kterého by se mělo o čemkoliv rozhodovat. A to kvůli osobám na obou stranách. JUDr. Radek Pokorný je sice rovněž advokát, ale to je – bez ohledu na šíři jeho advokátských aktivit – to nejmenší. Ve skutečnosti je šedou eminencí ČSSD, člověkem, který ji dlouhodobě fakticky ovládá a je typickým představitelem dnešní „skryté politiky“, kdy ve skutečnosti v politice rozhodují lidé nevolení – totiž buď „poradci“ typu Radka Pokorného nebo vrcholní státní úředníci, kteří jsou na jedné straně chránění služebním zákonem, na druhé straně se navzájem drží pod krkem vzájemnými mocenskými vazbami, takže výsledkem je naprostá nehybnost státního aparátu.

Stejně jako Radek Pokorný je typickým příkladem lobbisty v tom nejpejorativnějším slova smyslu, stejně tak je i JUDr. Bureš poznamenán svým působením ve vládě, a to jednak v Legislativní radě vlády, jednak jako ministr spravedlnosti.

Jeho schůzky s politickými představiteli žádal ministr Pelikán objasnit již jednou – viz  http://www.ceska-justice.cz/2015/03/jaroslav-bures-kauza-vecirek-je-pripravou-budouciho-utoku-na-nezavislost-soudu/

očividně bez jakéhokoliv úspěchu. Politickými ambicemi se JUDr. Bureš nikdy netajil a to, že se veřejně schází s různými politickými představiteli a dává všanc pověst nezávislosti justice – a je mu to očividně úplně jedno – je pouze důkazem, že spojení politiky a justice bere jako přirozené. Ostatně jako dlouholetý člen Komunistické strany si ze školení na VUMLu zajisté dobře pamatuje základní marxistickou poučku, že „právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon!“ Proto jsem přesvědčená, že v návaznosti na schůzku Radka Pokorného a Jaroslava Bureše vůbec není možno posuzovat otázku, zda se mají advokáti a soudci scházet. To, proč se sešli, je kauza politická, tedy něco, co má rozhodovat Vrchní soud a co bude mít politický dopad…. čímž mne napadá, že na konci března má právně Vrchní soud rozhodovat o žalobě Česká Unie sportu, vedené dlouholetým souputníkem ČSSD, advokátem JUDr. Miroslavem Janstou na bývalého generálního ředitele Sazky a.s., JUDr. Aleše Hušáka. Protože v první instanci Česká unie sportu fatálně prohrála, začínám přemýšlet o tom, jestli náhodou jsme se právě nyní nedopátrali skutečného důvodu zářijové schůzky obou „zájmových osob“. Otázkou pro mne nepochopitelnou a nezodpověditelnou pouze je, proč se pánové scházejí v „luxusních restauracích“, kde je může každý vidět a nikoliv v řadové hospodě, kde je nikdo nepozná nebo – ó ty hrůzo – proč se nesetkají u sebe v kanceláři, když přece dle tvrzení minimálně JUDr. Bureše, spolu žádné právní nemravnosti neprojednávali.

Abych se však konečně dostala k odpovědi na otázku, zda se soudci mají či nemají scházet. Touto otázkou se již zabýval Ústavní soud, takže její položení je v podstatě nemístné. Jednalo se o případ, kdy bývalá ústavní soudkyně Iva Janů vyslovila svou podjatost v jistém případu proto, že se potkala se mnou na nějaké společenské akci. Její kolegové – ústavní soudci – toto její „podjatí“ moudře odmítli a pravili – podle mého názoru zcela přesně, že jak řemeslo advokátské, tak řemeslo soudcovské jsou řemesla nadmíru osamělá a kdyby se příslušníci jednoho či druhého stavu nesměli se sebou navzájem stýkat, došlo by fakticky k narušení jejich svobody pohybu a byli by odsouzeni k životu ve faktickém ghettu. Já si k tomu dovoluji dodat: a pokud by mělo jedno společenské setkání mít vliv na to, jak soudce rozhodne, tak jsme na tom opravdu hodně, ale hodně špatně… Čímž neříkám, že na tom špatně nejsme, ale z důvodů o mnoho jiných. Podle mého názoru by se soudci a advokáti naopak stýkat měli – a to nejlépe nejen při osobních schůzkách, které nemají s prací ani jednoho ani druhého co do činění, ale při stále opomíjeném institutu „předběžného projednání věci“. To umožní právníkům, aby si navzájem sdělili své postoje a soudu, aby předběžně vyjádřili svůj právní názor, a to bez emocí, které někdy situaci u soudu nepříjemně komplikují. Ovšem pravda je, že takovouto podmínkou funkčnosti „předběžného projednání věci“ je bezpodmínečné dodržování práva a spravedlnosti. A to není, bohužel,  problémem jen advokátů, ale  v řadě případů i soudců.


text článku, který vzešel z odpovědí dotazovaných právníků:

Pravidelná Příloha právo a justice 14 Pondělí 6. března 2017 LIDOVÉ NOVINY

Soudci nežijí za skleněnou zdí

Běžný společenský styk soudců s advokáty nemůže nijak podlamovat důvěru v nezávislost justice, míní většina účastníků pravidelné ankety LN. Jiné je to ovšem v situaci, kdy se soudci soukromě stýkají s politiky či lobbisty. KRISTIÁN LÉKO

Když LN nedávno informovaly o schůzce předsedy pražského vrchního soudu Jaroslava Bureše s přítelem premiéra Sobotky, advokátem Radkem Pokorným v luxusní pražské restauraci Kalina nedaleko Staroměstského náměstí, právnický stav to rozdělilo. Co je pro jednoho zcela běžné, je pro druhého nepřijatelné. Názorovou rozpolcenost ukázal i další díl pravidelné právnické ankety. „Český právnický rybník je malý, takže se blízkým setkáním různého druhu nelze vyhnout,“ míní jeden z respondentů, které jako vždy ponecháváme v anonymitě. Soudci a advokáti se často znají z fakulty, potkávají se na konferencích, píší společné publikace. Jejich stykům zkrátka nelze zabránit, zvláště v menších městech. Podle řady právníků je to ale správně: „Tato setkání otevírají náhled do problémů jiného stavu, do způsobu uvažování jiných, umožňují naučit se nahlížet problém jinou optikou.“ „Osobně mám poměrně hodně kamarádů a spolužáků v justici, se kterými se potkávám na sportech, společenských či akademických událostech. Tyto vztahy mohou fungovat, jen pokud se potkáváme jako kamarádi právníci a ne jako soudci a advokáti. Prostě nikdy nesklouznout k tomu, danou situaci zneužít,“ míní jeden pražský advokát. „Soudci i advokáti se znají, kamarádí spolu a někteří spolu i spí. Baví se o sportu, politice, práci či o sexu, ale kupodivu se vzájemně neovlivňují v rozhodování,“ líčí své zkušenosti advokátka z hlavního města. Podobně to vidí i tento respondent: „Soudci a advokáti se soukromě nesetkávají za účelem ovlivňování kauz. V advokacii jsem od roku 1969 a samozřejmě jsem se setkal i mezi čtyřma očima s různými soudci, ale nikdy to nebylo za účelem ovlivnění jejich rozhodnutí.“ „Je to stejné jako třeba schůzky politiků s byznysmeny či fotbalistů s rozhodčími. Vždy tam může být potenciál zneužití, neférového jednání a korupce. Ale většinou není. Protože lidé, ač se nám to možná nezdá, jsou většinou poctiví a slušní a jen výjimečně nepoctiví,“ dodává další z právníků. Někteří advokáti ale na otázku zareagovali tak, že je vlastně nepatřičné ji vůbec klást: „Rodinné, přátelské či pracovní schůzky, ať už ve více lidech, nebo mezi čtyřma očima, samy o sobě neznamenají vůbec nic. Otevírání spekulací o nekalých rejdech mezi advokáty a soudci chápu jako účelovou společenskou dehonestaci obou profesí, která povede k dalšímu podlomení důvěry ve spravedlnost v naší zemi.“ Řešila se kauza Rath? Co by mohlo být obsahem setkání mezi soudcem a advokátem takzvaně na čtyři oči? „Advokát a soudce, kteří nejsou blízkými přáteli, nemohou mít žádný přijatelný důvod k soukromé schůzce,“ míní zkušený advokát z Prahy. Podle něj je zvláště nepřijatelné, když se soudce schází s lidmi, kteří jsou vnímáni kontroverzně: „Takové schůzky, byť by byly nevinné, ohrožují pověst a nezávislost justice. Jestliže navíc jeden účastník uvádí, že o schůzku nešlo, a druhý ji přiznává, tak je zaděláno na malér a veřejnost je plně oprávněna pochybovat o integritě dotyčného soudce.“ Obecněji odpovídá tento zkušený soudce: „Náš talár přináší řadu omezení a jedním z nich je i bedlivý výběr akcí a schůzek, jichž se soudce účastní. Měl by si vždy položit klíčovou otázku, zda je někam pozván jen jako přítel, anebo hlavně jako nositel aktuálně zastávané funkce. Jde-li o druhý případ, a nejedná se o oficiální akci typu kladení věnců či státní oslavy, je dobré se z účasti omluvit.“ Mezi právníky vzbudila rozpaky i Burešova neochota oběd s Pokorným vysvětlit: „Jeho odpověď byla agresivní, což vyvolává pochybnosti. Pokud není schopen chápat zájem veřejnosti o svou integritu, tak na to místo nepatří.“ Výsledek ankety napovídá, že většina respondentů sice obecně nevidí v soukromých setkáních mezi soudci a advokáty problém, ale nad konkrétním rendez-vous v restaurantu Kalina se celá řada z nich pozastavila. „Vždy záleží na kontextu. Privátní schůzka soudce s advokátem, pokud dotyčný soudce aktuálně řeší advokátovu věc, je naprosto nepřijatelná. Důležité také bude, kde a jak se potkají. Něco jiného je schůzka či neformální popovídání na větší akci s více lidmi, něco jiného je schůzka mezi čtyřma očima. Důležité je také, kdo je ten advokát. Advokát-lobbista typu Radka Pokorného či Pavla Němce je jiný kalibr než běžný advokát, který obchoduje se svými právnickými dovednostmi, nikoliv s utvářením vlivové sítě v politice a justici,“ míní jeden z oslovených soudců. Demonstrace lobbistické síly Podobně to vidí i další právníci. „Jak vypadá situace, v níž předseda odvolacího soudu v metropoli země jde na oběd s o generaci mladším advokátem, proslulým svými lobbistickými aktivitami? Bylo by podivné, pokud by v pozorovateli dané situace vznikl jiný dojem, než že oběd se koná právě za účelem ohrožení nezávislosti soudní moci,“ argumentuje jeden z nich. „Je všeobecně známo, že v advokacii je řada lidí, kteří spojují právní služby a obchod s politickým vlivem. Možná je to přirozené, ale u těchto typů advokátů by soudci měli být krajně obezřetní, než se s nimi začnou scházet,“ dodává další z respondentů. Není to přitom ojedinělý názor: „Schází-li se nejznámější a nejvlivnější lobbista ČSSD a současně osobní přítel premiéra s předsedou vrchního soudu, který je bývalým ministrem za ČSSD, v situaci, kdy má vrchní soud rozhodovat v mimořádně citlivé kauze Davida Ratha, jež se může v důsledku týkat i samotné ČSSD, tak to samozřejmě důvěru v nezávislost justice ohrožuje. Tím spíše, když následně předseda vrchního soudu zjevně lže, když popírá, že by se schůzka uskutečnila.“ „Je pravda, že kolega Pokorný je vlivný lobbista. V takovém případě by měl být soudce mnohonásobně obezřetnější. Ale vybrat si ke spiklenecké schůzce právě restauraci Kalina ve frekventované době obědů by mohl toliko mentálně insuficientní jedinec,“ glosuje situaci jeden z advokátů. Jiný jeho kolega proto míní, že se jednalo jen o demonstraci síly: „Pokud by chtěli řešit něco nekalého,nepůjdou do známé restaurace.“

Posted in Nezařazené

Ještě pár slov…

Chtěla bych ještě napsat pár slov k sebevraždě pana Janaty a hlavně ke komentářům, které se objevují jak zde tak na Parlamentních listech. Velmi, opravdu velmi mi vadí nesoucitnost lidí a výroky typu „může si za to sám, však věděl, že je v exekuci“. Zajisté věděl, že je v exekuci. Ale existuje tady něco jako je zákon a jako je právo. A mělo by existovat něco jako soucit. Nikdo si nezničí život sám jen tak – prostě proto, že se mu zachce. Naprostá většina lidí, které znám – a znám jich jako advokátka opravdu velice moc – se snaží se svým životem popasovat jak nejlépe umí. 95% lidí, kteří za mnou chodí do kanceláře chtějí dodržovat zákon. Ale prostě život je nějak semlel a dostal je do situace, kterou neumí řešit. Myslím, že především by všichni ti kritici měli mít na paměti Listinu základních práv a svobod, a to článek 1, který zní: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech…“ Jde o tu důstojnost. A ta byla tady potlačena nejvíce. Pocit spravedlnosti je jedna z nejzákladnějších lidských potřeb – potřeb, které jsou vlastní člověku jako tvoru sociálnímu. Pocit nespravedlnosti je ten nejvíce devastující pocit, se kterým se člověk neumí vyrovnat. Věřte, po 23 letech advokacie vím, o čem mluvím. I se smrtí se člověk smíří, avšak s nespravedlností nikoliv. Po ní zůstane nezhojitelná rána. Proto si myslím, že bychom se měli všichni zamyslet a uznat, že všichni jsme nejen lidé chybující, ale máme i právo se chyb dopouštět. Nemáme právo je dělat ze lhostejnosti, nedbalosti nebo schválně… Ale to není, jak se mi jeví, tento případ. Nikdo nemá povinnost být dokonalý. A nikdo nemá právo, aby člověka chybujícího dostal do neřešitelné situace. A ještě na konec pár slov k tomu, že si nikdo nemá brát půjčky a vést rozmařilý život, To je zajisté pravda – ale víte na příklad, že zákonné úroky z prodlení u zdravotní pojišťovny jsou 18,25%? V době, kdy vám vrazí půjčku na 7% úrok na jakémkoliv rohu bez ručitele???
Abych ještě upřesnila pro ty, kteří si nepamatují stav před soukromými exekutory. Dříve jste jakýkoliv dluh, pohledávku, a to i na základě pravomocného rozsudku, hodit do koše a zapomenout na ni – nevymohli jste ji. To je naprosto špatně. Proto jsem přesvědčena, že soukromí exekutoři mají být. Ovšem situace, kdy se dluh 5x přeprodá, schválně se nedoručí, kam má a doručí se vědomě tam, kde je jisté, že se dlužník nevyskytuje, to je naprosto absurdní. Považuji za absurdní, aby náklady řízení a úroky z prodlení mnohonásobně převýšili dluh tak, že se dostane do nesplatitelné výše. Jedná se přitom o systémovou záležitost. Víte, kdo ji popsal poprvé a dle mého názoru nejlépe? Frederick Pohl ve svém slavném sci-fi románu „Obchodníci s vesmírem“. Vyšlo v roce 1952… vřele doporučuji!
Proto si dovoluji nabádat. Nevylévejte s vaničkou i dítě. Hledejme, kde je systémová chyba a přimějme politiky ji napravit. A nezapomínejme při tom, že soucit je základní lidská vlastnost.

To se mi líbíZobrazit další reakce

Komentář

Posted in Nezařazené
Všechny příspěvky
Archiv