ZDRAVOTNÍ PÉČE ZDARMA

Zatímco takřka pod mými okny národ demonstruje to PRO a tu PROTI, oslavuji státní svátek prací. Jdním z výdobytků Velké Sametové je, jak známo, BEZPLATNÁ ZDARVOTNÍ PÉČE, kterou si ovšem musíte platit, i když ve formě zdravotního pojištění. A také ve formě bezplatných poplatků za ošetření….  Pokud se dostanete do těžké životní situace, takže nemůžete platit, anebo „jen“ nehlídáte ze dne na den, co se s vámi děje, anebo zanedbáte přihlášení se naúřadu práce, protože se prostě stydíte tam jít (což je případ, o kterém refeuji níže), dostanete se do závažných problémů, které mohou přerůst v neřešitelné dluhy, ztrátu střechy nad hlavou, bezdomovectví, a to vše s úroky, za které by se styděl i Shylock.

A pak vám z toho vyleze třeba takováto pěkná korespondence:

———————————————————————————————————————————————————————-

Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o.

Vážená paní

Ivana Fišerová

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Na Pernštýně 359/6

110 01 Praha 1

 

Vážená paní

ing. Hana Žáčková

VZP Vinohradská 325/8

120 00 Praha 2

 

Vážená paní

Dagmar Hanzlová

VZP Vinohradská 325/8

120 00 Praha 2

 

 

v Praze, dne 17. listopadu 2014

 

věc: XX YYová, RČ 000000/000

Vážená Fišerová,

Vážená paní ing. Žáčková,

Vážená paní Hanzlová,

 

Vážené dámy,

obdržela jsem od paní ing. Hany Žáčkové dopis, datovaný dnem 13. 11. 2014, ve kterém uvádí následující:

1)       k 11. 11.2014 dluží paní XX YYová na pojistném částku 11. 000,- Kč. Hurá, v tom se shodujeme!

2)       co se týká penále ve výši 46.461,- Kč, mám tomu rozumět tak, že penále z částky 16.200,- Kč, ze kterého jsem dosud uhradila částku 5.200,- Kč, takže zbývá k úhradě 11.000, činilo penále k 16. 10. 2013 částku 35.222,- Kč a k 13. 11. 2014 činilo 46.461,- Kč, tedy za jeden rok a jeden měsíc se zvýšilo o 11.000 Kč, tedy o více než čtvrtinu? Částku 35.222,- Kč jste deklarovali ve vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění k 16. 10. 2013, což pro vaši informaci přikládám. Tak jestli tomu tak je, jedná se o čistou lichvu. Jestli ne, tak se omlouvám za svůj expresivní výraz, leč vašemu vyjádření se svými dvěma doktoráty nejsem schopna porozumět.

3)       V posledním odstavci mi sdělujete, že penále z nedoplatků, které dnes činí 11.000,- Kč, je vypočteno z původní dlužné částky ve výši 138.961,- Kč. Jak jste došli k tomuto číslu, není zřejmé z ničeho, ani z přiloženého výkazu nedoplatků, na které se odvoláváte. Jestli tomu rozumím správně, tak jste si úroky vzali z již promlčené pohledávky, kterou ing. Žáčková popsala v odst. 2 zdola ve svém dopisu. Což je ovšem právní nehoráznost, protože úroky samozřejmě sledují a následují osud jistiny. Jestliže jste si nyní započetli úhradu na promlčené úroky, tak skutečně proti tomuto protestuji a toto započtení neuznávám a jsem připravena se o ně soudit.

4)       Dále jsem pečlivě probádala vyúčtování ze dne 13. 11. 2014 a konstatuji, že je zde penále za rok 2014 ve výši 2.708,34 Kč. Pokud mi je známo, tak paní XX YYová je po celý rok 2014 hlášená na úřadu práce, takže její dluh nenarůstá. Doufám tedy, že se nejedná o penále vztahující se k tomuto pojistnému období. Jedná se tedy o penále vztahující se k částce původně 16.200,- Kč, nyní k částce 11.000,- Kč? Pak ovšem žádám vysvětlení jak je možné, že k 16. 10. 2013 byla dlužná částka úroků 35.222,- Kč a k 13. 11. 2014 byla dlužná částka úroků 46.461,- Kč? Dle Vašich vlastních výpočtů by tedy měly úroky z prodlení z částky původně 16.200,- Kč být 35.222 + 2.708,34 + penále za asi 1 měsíc, což jestliže je 2.208,34 za cca 10 měsíců, tak by to mělo být cca 270,- Kč…. tedy dohromady nikoliv 46.461,- Kč, ale cca 35.222 + 2.708,34 + 270,- Kč. = 38.200,34 Kč. To by měla být tedy částka, o jejíž prominutí žádám…

Vážené dámy,

je povinností zákonodárce uzpůsobit právní normy tak, aby byl schopen je pochopit i průměrný laik. V tomto odkazuji na Nový občanský zákoník, který v § 4 uvádí:

(1)    Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“

Jestliže toto je standard, platný pro soukromoprávní vztahy, tím spíše musí platit pro vztahy s veřejnoprávními institucemi, za kterou je možno počítat i Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Je vaší povinností uzpůsobit své přehledy a vyúčtování tak, aby byly srozumitelné, jasné a přehledné, což v tomto případě naprosto nejsou a jak se zdá, ani slovní vysvětlení na tom není o moc lépe. A to já rozhodně nejsem osoba „s průměrnými schopnostmi“ a svůj rozum užívám s více než běžnou péčí a opatrností. Ani při veškeré péči a opatrnosti však nejsem schopna vaše vyúčtování pochopit, vaše závěry jsou protichůdné, místy se mi jeví jako nesmyslné.

Zatím se shodneme na tom, že je zde dluh ve výši 11.000,- Kč na pojistném.  K tomu se váží úroky, jejichž způsob výpočtu mi je neznámý. Dále podle mých rozpisů a dle potvrzení od exekutorky JUDr. ZZZ dluží paní YYová doplatek na pojistném a úrocích 29.000,- Kč. Toto je spláceno po 3.000,- Kč měsíčně, naposledy bylo placeno 3. 11. 2014.  Jak jste přišli na údajně dlužnou částku 27.075,- Kč je mi opět naprosto nepochopitelné.

Pokud se odkazujete na přehled vyúčtování pojistného, které jste předložili, opět musím konstatovat, že je naprosto nesrozumitelný, nevyplývá z něj ani konečná výše dluhu, ani výše úroků, ani způsob, jak byly tyto úroky vypočteny a hlavně z čeho.  Stále není vysvětlen údaj z „výzvě k úhradě“ ze dne 24. 9. 2014, kde bylo dopisem podepsaným paní Ivanou Fišerovou uvedeno, že paní YYová dluží částku 78.421,- Kč. Tato částka se opět v dalším vyúčtování nikde nevyskytuje, není vysvětlena, není zřejmé, jak se k ní VZP dobrala.

S ohledem na tyto skutečnosti tak zvané vyúčtování, které jste přiložili k poslednímu dopisu, jako zcela chaotické, nepřesvědčivé a nepřezkoumatelné naprosto odmítám.

Ve svém posledním dopisu se odkazujete na dva výkazy nedoplatků, a to č. 1941417493 a 194141749 a dále na výkaz nedoplatků, které měly být již promlčeny, číslo výkazu 1940917737. Dovoluji si Vás požádat o znovu zastání těchto „výkazů“, v případě posledně jmenovaného bych ocenila, kdybyste mi poslali i doklad o potvrzení o převzetí zásilky paní XX YYovou, kdy k tomuto převzetí mělo dle vašich informací dojít 30. 9. 2009. Mojí klientce však není nic o tomto převzetí známo a je otázka, zda k „doručení“ nedošlo náhradním způsobem. Pokud mi sdělíte, kde se doručenka nachází, ráda si ji přijdu ofotit.

Abych tedy shrnula stávající stav. V mých očích jsme, bohužel, vůbec nepokročili v objasňování, kolik paní YYová dluží a z jakého titulu. Pokud bychom tedy měli pokračovat takto dále, nezbude mi nic jiného než se obrátit na soud, aby ten určil závazným rozhodnutím, kolik paní YYová vlastně VZP dluží. Zatím se mi věc jeví tak, že s dotyčnou nakládáte jako s živou konzervou, ze které si můžete ukrajovat po celou dobu jejího života stále nové a nové částky, neboť úroky vždy znova a znova dorostou…

Ve svém dopisu paní ing. Žáčková uvádí, že penále předepsané výkazem nedoplatků bylo předáno Rozhodčímu orgánu VZP ČR s žádostí o prominutí penále. V dopisu ze dne 24. 9. 2014 však bylo uvedeno, že dokud tuto částku 78.421,- Kč paní YYová neuhradí, tak žádost nebude Komisi pro projednání žádosti o odstranění tvrdosti zákona ani předložena. Prosím vás, když už nejste schopni předložit vyúčtování tak, aby tomu rozuměl člověk (rozuměj já), který 20 let řídí podnik o cca 20ti zaměstnancích, můžete alespoň poskytovat informace, co skutečně uděláte? Jak to tedy je – byla moje žádost o prominutí penále postoupena nebo ne? Kolik paní YYová vlastně dluží? Jste schopni alespoň jednou tyto otázky srozumitelně odpovědět???

Dále: pokud spis paní YYové byl skutečně poslán Komisi pro projednání žádosti o odstranění tvrdosti, dovoluji si zdvořile požádat, aby této Komisi, disponující charakteristikami paní Colombové (všichni o ní slyšeli, ale nikdo ji nikdy neviděl) byl i tento můj přípis předán.

D Ě K U J I

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

za XX YYovou

 

přikládám pro připomenutí:

1)       vyúčtování pojistného ze dne 16. 10. 2013

2)       výzva k úhradě pojistného ze dne 23. 9. 2014 s nespecifikovanou částkou dluhu ve výši 78.421,00 Kč a sdělením, že do doby zaplacení věc nebude postoupena k projednání Komisi pro odstranění tvrdosti

3)       dopis, na který nyní reaguji, tedy ing. Hany Žáčkové ze dne 13. 11. 2014

4)       tak zvané vyúčtování přiložené k poslednímu dopisu.

Posted in Nezařazené
1 Comment » for ZDRAVOTNÍ PÉČE ZDARMA
  1. Viki napsal:

    Tak se těším na odpověď, bude-li jaká.
    Jinak si už dlouho kladu otázku, proč jsme kristapána soudili obyčejné esesáky, takto dozorce v KT (vyjímám ty prokazatelné sadisty), když oni pouze plnili rozkazy a tehdejší zákony (navíc pod hrozbou trestu smrti za neplnění rozkazu). V čem se od nich liší naše úřednice, které se při stížnosti občana a dovolávání se zdravého rozumu brání odkazem na zákony, čímž utnou jakoukoliv snahu o diskuzi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv