ŽIVOTOPIS

JUDr. Klára Alžběta Samková, Ph.D.
nar. 23. 3. 1963 v Brně

www.lawyers.cz                                           skype: KVS
eml.:   klara.samkova@lawyers.cz
facebook: klára samková                               adresa: 120 00 Praha 2, Španělská 742/6

1. Profesní životopis
1.1.  současná pozice:

Majitelka a vedoucí advokátní kanceláře JUDr. Klára Samková, v současné době zaměstnávající tři spolupracující advokátky, čtyři advokátní koncipientky, tři právní asistentky a sekretářku.
Specializace:
a)     na občanské právo, se zvláštním důrazem na problematiku nemovitostí a nájemní právo
b)     na rodinné právo, se zvláštním důrazem na obhajobu práva rozvedených rodičů na plnohodnotném podílení se na výchově dětí, které nemají svěřeny do své péče
c)      korporátní a obchodněprávní agenda
d)     agenda správního práva a správního řízení
e)     obhajoba poškozených v trestním řízení
f)      obhajoba některých pachatelů trestných činů, kde dochází dle názoru advokátky k nepřípustné umělé kriminalizaci – zejména v oblasti hospodářské kriminality a též u těch trestných činů, které vyvolávají možnost subjektivního hodnocení (držení omamných látek pro vlastní potřebu, tr. činy pomluvy, poškozování cizích práv, křivého svědectví apod.)
g)      ke všem oblastem práva systematický přístup z hlediska dodržování Úmluvy o lidských právech a základních svobodách a Ústavy ČR, zejména Listiny základních práv a svobod
h)      specializace na záležitosti týkající se Romů

1.2.  průběh zaměstnání:

2006 – 2007    odborná asistentka na Katedře humanitních studií Vysoké školy báňské, Ostrava, výuka základů práva
1994dosud advokátka
1990 – 1993    komerční právnička – Členství v komoře komerčních právníků
1992 – 3/1993 Ústav mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí
1990 – 1992    poslankyně Federálního shromáždění, členka Ústavně právního výboru, místopředsedkyně Komise FS pro lidská práva. Zvolena v rámci Občanského fóra za Romskou občanskou iniciativu, (organizována v posl. klubu ODS)
1989 – 1990    poskytování soukromých právních služeb mimo advokátní komoru na základě nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb. o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
1988 – 1989    právnička Správního oddělení Bytového odboru Národního výboru hl. m. Prahy.
1987 – 1988    právnička odboru vnitřních věcí (správního odboru) ONV Praha 1, vyřizování přestupkové agendy

1.3.  další pracovní zkušenosti v oblasti práva:

2008                členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu rekodifikace Zákona o soudních znalcích a tlumočnících.
2007 – 2008    členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu nové kodifikace Občanského zákoníku.
2006 – dosud právní konzultantka Občanského sdružení Europlatform (viz www.europlatform.cz) – spolupráce v otázkách slaďování českých právních norem s právem Evropské Unie.
2000 – 2005    právní konzultantka a spolupracovnice Euro-Czech Forum, Občanského sdružení sdružujícího Britskou obchodní komoru v České republice, Česko- německou obchodní a průmyslovou komoru, Francouzsko-českou obchodní komora a Nizozemsko-české obchodní sdružení
2001 – 2004    členka pracovní skupiny pro přípravu legislativních změn týkajících se Obchodního rejstříku.
1994 – 1999    Vedoucí projektů právní pomoci sociálně vyloučeným členům romských komunit – kliniky právní pomoci Občanského sdružení Dženo.
1997 – 1999    členka Rozkladové komise Ministerstva vnitra pro azylové řízení, zastupující Českou advokátní komoru.
1996 – 1998    členka Komise ČAK pro advokátní tarif.

1.4.  zahraniční stáže a studijní pobyty:

2006 – dosud  každoroční účast na konferencích týkajících se teorie práva, pořádaných Ústavom štátu a práva Slovenské akademie vied.
2000 čtyřměsíční studijní pobyt na College of Law of England and Wales v Londýně, na pozvání British Council.
1993 – 1998    Účast na řadě mezinárodních konferencí s právní problematikou, zaměřenou především na oblast lidských práv; v rámci spolupráce zejména s Minority Rights Group London, ženskými organizacemi okolo britské poslankyně Lesley Abdela – London, Salzbuckým americkým seminářem v Salcburku – Rakousko, Project on Ethnic relations v Princetonu – USA, Ekumenickou radou církví se sídlem ve Švýcarsku, Institutem of Federalism ve Fribourgu – Švýcarsko, Human Rights Caucus Kongresu USA, Radou Evropy – Štrasburk, European Roma Rights Centre v Budapešti, Instutite of Mediterranean Studies Athény – Řecko; a to v Paříži, Londýně, na Trinidadu, v Athénách, v Budapešti, Salcburku, Štrasburku, Belfastu, New Yorku a Washingtonu D.C.
1993 na pozvání demokratického kongresmana Toma Lantose účast na veřejném slyšení o postavení Romů ve střední a východní Evropě před Společnou komisí pro lidská práva Kongresu a Senátu USA.
1992 Tříměsíční studijní pobyt v Kongresu USA v kanceláři republikánského kongresmana Christophera Coxe a v Americké asociaci právníků – na pozvání National Forum Foundation/ Freedom House
1991  Třítýdenní studijní pobyt na Institute of Federalism, University ve Fribourgu –  Švýcarsko
1991 Tříměsíční studijní pobyt v Kanadě na pozvání Kanadské asociace právníků v Kanadském Parlamentu a v Kanadské komisi pro lidská práva v Ottawě

1.5. vzdělání a kvalifikace:

1977 – 1981    gymnázium Brno, Lerchova
1982 – 1983    Právnická fakulta UJEP v Brně
1983 – 1986    Právnická fakulta University Karlovy v Praze
1986 doktorát z dějin státu a práva a teorie práva, PF UK Praha; téma diplomové práce: „Přechod od demokratické k nacistické vládě v Německu v r. 1933“.
2008 ukončení doktorandských studií na Katedře teorie práva PF MU Brno; disertační práce na téma: „Ochrana lidských práv se zřetelem na jejich původ

1.6. výběr z odborných publikací:
 A)    na serveru www.epravo.cz: asi 25 článků zejména z oblasti občanského a ústavního práva, publikovaných v letech 2005 – 2008, z toho s teoretickými přesahy:

a)      Platnost smlouvy uzavřené v cizím jazyce. E-PRAVO.CZ, 2007, 47148s. 44148-44149. ISSN 1213-189X. 2007.
b)      Případ Saliba vs Malta. E-PRAVO.CZ, 2007, 47520s. 47520-47522. ISSN 1213-189X. 2007.
c)      Zařizovací předměty. E-PRAVO.CZ, 2007, 47412s. 47412-47413. ISSN 1213-189X. 2007.

 B)    Magazín e-právo:

a)      Teoretické problémy a historické vnímání práva  vlastnit majetek v zrcadle 20. století. epravo.cz magazine, Praha : epravo.cz  a.s., 2007, č. 4, od s. 92 – 93, 2 s. ISSN 1802-1492. 2007.

 C)    Bulletin advokacie:

a)      Zpráva ze Štrasburku, Bulletin advokacie,
b)      O advokátech a jiných lidech. : Bulletin advokacie, 2007, č. 6, od s. 8-10, 3 s. ISSN 1210-6348. 2007.

 D)    Soudce (vyd.  Soudcovské unie

a)      O advokátech a jiných lidech, (paralelně s Bulletinem advokacie v č. 6/2006) ISSN: 1210-634
b)      Když soudci tančí,
c)      Soudní znalci duší
d)     Off shore společnosti (z pohledu rodinného práva)

 E)     Sborníky z konferencí a tematické sborníky

a)      Justice vrací úder. In: „Privatizácia verejnej moci“ Bratislava (SR): Ústav štátu a práva SAV, 2009. od s. 55-72, 17 s. ISBN 978-80-8095-024-8.
b)      Právo a jeho biologické kořeny. In Čo je to právo? Bratislava (SR): Ústav práva SAV, 2008
c)      Position of the Legal profession in the Czech Judicia Systém, in: Belarus´s journey to Europe – law, the ekonomy and politics in the kontext of the process of European integration, Europlatform 2006, str. 30 – 36
d)     Reforma justice nebo reforma soudců? In: Potřebuje české soudnictví reformu? Centrum pro Ekonomiku a Politiku (CEP) č. 34/2004, str. 69 – 75
e)      Commercial justice. In: Agenda 2003, Euro Czech Forum 2003, ISBN 80-239-0045-5

 F)     Samostatné články v různých médiích a samostatné publikace

a)      Balada o pařezu. Příspěvek do sborníku na počest JUDr. E. Wagnerové, 2009,
b)      Na romské téma. In: Veřejná správa 2008, č. 12, příloha
c)      Pojem „hlušina“ a jeho právní postavení. In: Minerální suroviny, Brno: Těžební unie Brno, 2007, č. 3, od s. 22-23, 2 s. ISSN 1212-7248. 2007.
d)     Právo na právo a efektivní justice. Občanské sdružení Europlatform, Právní řada, č. 1, Praha 2007. 33 s. ISBN 987-80-254-1409-5 (česká a angl. verze)

1.7.  další literární působení:

2008 – dosud publikování v časopisu „Soudce“ a „Rodinné listy“
2009 – dosud  občasný právní konzultant článků a komentátor časopisu Profit
2004 – 2005    spolupracovnice přílohy „Firma“ novin „Právo“ – řada článků z oblasti právní problematiky, zejména v oblasti podnikání.
1998 – 2001    spolupracovnice české edice časopisu Cosmopolitan, vedoucí právní rubriky.

 1.8.  členství v odborných organizacích:

 2004 – dosud  členka České asociace právniček
1994 – dosud  členka České advokátní komory
1990 – 1993    členka Komory komerčních právníků

 1.9.  dosavadní praxe a úspěchy v řízení před Evropských soudem pro lidská práva ve Štrasburku

 V průběhu své praxe podala Klára A. Samková k Evropskému soudu pro lidská   práva ve Štrasburku zhruba 15 stížností, které skončily úspěchem jejích klientů

V současné době vede KS obhajobu pilotního případu Jana Vomočila ve věci stížnosti majitelů domů na regulaci nájemného, vedenou od 20. 10. 2004 pod sp. zn. 38817/04. Zároveň vede obhajobu cca 5200 stěžujících si majitelů domů s byty s regulovaným nájemným, což je jedna z vůbec největších „hromadných žalob“ (z čistě právního hlediska pojem „hromadná žaloba“ není znám, avšak jedná se o stěžovatele, stěžující si na porušení téhož článku Úmluvy ze stejných důvodů), která kdy byla projednávána u Evropského soudu pro lidská práva za celou dobu jeho historie.

1.10. dosavadní praxe a úspěchy v řízení před Ústavním soudem

cca 20 vyhraných stížností před Ústavním soudem ČR

1.11. k další praxi

 Pravidelné zastupování klientů před obecnými soudy v České republice, k březnu 2012 na cca 3000 soudních jednáních.

1.12. další relevantní skutečnosti:

2003 nominována prezidentem republiky na funkci soudce Ústavního soudu ČR, kandidatura neschválena Senátem.
* vlastní negativní lustrační osvědčení
prohlašuje místopřísežně, že nikdy nebyla členkou   ani kandidátkou KSČ
* jazykové znalosti:

angličtina slovem i písmem na výborné úrovni
němčina na konverzační úrovni
ruština na konverzační úrovni
slovenština na úrovni rodného jazyka

2. OSOBNÍ ŽIVOTOPIS

2.1. členství v zájmových organizacích:

2010 – dosud  členka TOP09, zastupitelka MČ Praha 2
2009 – dosud   členka Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí. (viz: www.osmd.cz)
2006 – dosud místopředsedkyně občanského sdružení „Škola dětem“, aktivně působící při        založení a nyní provozování soukromé základní školy pro nadané děti se    zvláštními potřebami „Cesta k úspěchu“. (viz: www.skoladetem.cz)
2006 – dosud poté, co přijala křest a ke svému dosavadnímu jménu přidala druhé křestní jméno Alžběta, je aktivní členkou starokatolické církve. (viz www.starokatolici.cz )
2001 – dosud             stálá spolupracovnice občanského sdružení „Spravedlnost dětem – sdružení pro               ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů“ (viz www.iustin.cz ), obhajující                             především práva otců na styk s dětmi po rozvodu či rozpadu partnerství.
1993 – 1998    řadová členka Občanské demokratické strany
1990 – 1993    zakládající členka Romské občanské iniciativy

 2.2. populární publikace:

2008 – dosud  externí spolupracovnice přílohy Mladé fronty Dnes „ONA Dnes“, rubrika „Jak   to vidí žena – jak to vidí muž“.
2007 – dosud  přispěvatelka do anketních otázek časopisu Romano Hangos; drobné články        vztahující se k romské problematice
2007 – dosud  tvůrkyně blogu na www.aktualne.cz, cca 80 článků na právní i jiná           témata
2005 – dosud  pravidelné příspěvky do časopisu Občanského sdružení majitelů domů „Střecha“
1992 – 1996    okolo sto článků na politická a právní témata publikovaná v romských      časopisech Lačho lav, Amaro Gendalos a Romano Kurko
2006                „ Falešný asistent na křídlech parlamentu.“ Ikar, Praha (příběh podvodného cestování na účet Poslanecké sněmovny; společně s aktérem příběhu Lukášem Kohoutem)
2005                předmluva ke knize Josefa Urbana Čas, kdy muži sestupují na zem Nakl.: Opus Bohemiae, 2005, ISBN: 80-902918-3-X str. 3 – 6.
1994                „Moje cesta za Scarlett (a k tomu něco navíc). “ Road, Praha.) (cestopis po jihu USA)

2.3. média – vlastní prezentace:
tištěná média:

2009    in:        Pražský deník – rozhovor s osobní i právní tematikou
2009    in:        Učitelský zpravodaj – rozhovor
2008    in:        Marianne – rozhovor s osobní i právní tematikou
2008    in:        ona Dnes – příloha Mladá Fronta Dnes – rozhovor s osobní tematikou
2008    in:        Euro – rozhovor na téma Evropského soudu pro lidská práva
2004    in:        Club Magazíne (Leaders Magazine  Prague) – rozhovor s právní a osobní tematikou
2003    in:        Revue FRAGMENTY – rozhovor s právní tematikou
1997     in:        Příloha Mladá Fronta Dnes . „Sama s Romy“ – rozhovor s osobní a právní tematikou.

 televizní vystoupení

2012               TV Barrandov – hostem v pořadu „Politická střelnice“
2011                TV Prima –  host v show Jana Krauze
2011                ČT 1 – host v pořadu „Tah dámou“
2011                účinkování v pořadu „Třináctá komnata“
2009                TV Barrandov – hostem pořadu Zuzany Bubínkové „Politické harašení“
2008                Z1 – aktérem pořadu „24 hodin s…..“
2008                Z1 – hostem pořadu „13 minut s Petrou Procházkovou“
2008                ČT 1 – hostem pořadu v talk show Michala Prokopa „Krásný ztráty“ (spolu s otcem PhDr. Bohumilem Samkem)
2008                ČT 1 – hostem v talk show Jana Krause, Uvolněte se, prosím
2008                ČT 1 – hostem v pořadu Otázky Václava Moravce
2003 – 2008    ČT 1 několikeré vystoupení ve večerním zpravodajství „Komentáře a názory“.
1997                ČT 1    diskusní pořad vedený Antonínem Přidalem „ Z očí do očí“
1997                ČT 1    hostem pořadu Velký vůz
1996                ČT 1    televizní pořad Aréna

 rozhlasová vystoupení:

v průběhu let cca 50 rozhlasových debat a vystoupení v různých diskusních pořadech, zejména radiožurnál, ČRo 6, romské vysílání O Roma vakeren, Regina, Frekvence 1.

 2.4. osobní status

2010    rozvedena s Ivanem Veselým, sňatek s Pavlem Skramlíkem, sportovním novinářem.
2007    ke dni 16. 3. 2007 na vlastní žádost ustavena rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 poručníkem nezletilého Tibora Lišky, který je od r. 2000 v ústavní  péči, nyní Dětský domov Radost, Praha – Dolní Měcholupy.
1998    narození dcery pojmenované Daria Alžběta
1993 – 2010 vdaná za Ivana Veselého, dříve  místopředsedu Komise pro záležitosti romské komunity Vlády ČR a předsedu občanského sdružení Dženo

2.5. osobní zájmy:

a)   rozhovory s dcerou a trávení volného času společnými aktivitami
b)   moderní výtvarné umění, moderní architektura, divadlo, cestování, četba krásné literatury,   psychologie, pedagogika a s posledně dvěma související esoterické nauky s přesahy do filosofie, etikoterapie, psychosomatické medicíny, křesťanské teologie a buddhistických nauk mahájánového směru, evoluční biologie, fyzika, kosmologie.
c)   ze sportů kolečkové brusle, sjezdové lyžování, běh za rodinným nezvladatelně se řítícím       Jack Russel teriérem, turistika volnou krajinou, plavání.
d)  stálý zájem o věci veřejné, komunikace s lidmi zejména pomocí moderních technologií;         stálý zvídavý laický zájem o moderní komunikační technologie.

2.6. další znalosti a skutečnosti:

řidičský průkaz na osobní motorová vozidla
počítačové dovednosti na pokročilé úrovni
stálé studium Reiki
vynikající zdravotní stav, netrpí ani obvyklými infekčními chorobami.

v Praze, březen 2012